انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند مالکیت – قاسم نجفی بابادی

  پرسش: هرگاه در دعوای «ابطال سند مالکیت» خوانده پس از اقامه دعوا و در جریان دادرسی مالکیت خویش را به دیگری انتقال رسمی دهد آیا می‌توان جریان دادرسی را به طرفیت منتقل‌الیه ادامه داد یا باید جریان دادرسی را توقیف کرد؟ انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند…