منع افزایش تعهد شرکا در شرکت سهامی – منع افزایش سهم الشرکه شریک شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

افزایش سهم الشرکه شریک به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از : ۱- مجمع عمومی موسس ۲- مجمع عمومی عادی ۳- مجمع عمومی فوق العاده حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی، کلیه امور شرکت به جز موارد استثنا شده در قانون تجارت را دربرمی گیرد. مصادیق مفهوم…