شرایط اعمال حق حبس زوجه – قاسم نجفی بابادی

  براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود. حق حبس حقی است که به‌ موجب آن در عقود…

مفهوم و شرایط ایجاد و اعمال حق حبس در قراردادها ( قسمت دوم ) – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۳۷۷ قانون مدنی حقی را برای طرفین قرارداد به رسمیت شناخته است که از آن به «حق حبس» تعبیر می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد با اجرای این حق به دیگری می‌گویند که «تا به تعهد خود عمل نکنی، به تعهدم عمل نخواهم کرد»! در قسمت دوم این…

مفهوم و شرایط ایجاد و اعمال حق حبس در قراردادها ( قسمت اول ) – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۳۷۷ قانون مدنی حقی را برای طرفین قرارداد به رسمیت شناخته است که از آن به «حق حبس» تعبیر می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد با اجرای این حق به دیگری می‌گویند که «تا به تعهد خود عمل نکنی، به تعهدم عمل نخواهم کرد»! در چند قسمت شما…