مفهوم و شرایط ایجاد و اعمال حق حبس در قراردادها ( قسمت دوم ) – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۳۷۷ قانون مدنی حقی را برای طرفین قرارداد به رسمیت شناخته است که از آن به «حق حبس» تعبیر می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد با اجرای این حق به دیگری می‌گویند که «تا به تعهد خود عمل نکنی، به تعهدم عمل نخواهم کرد»! در قسمت دوم این…

مفهوم و شرایط ایجاد و اعمال حق حبس در قراردادها ( قسمت اول ) – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۳۷۷ قانون مدنی حقی را برای طرفین قرارداد به رسمیت شناخته است که از آن به «حق حبس» تعبیر می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد با اجرای این حق به دیگری می‌گویند که «تا به تعهد خود عمل نکنی، به تعهدم عمل نخواهم کرد»! در چند قسمت شما…