موارد ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی – منع عضویت همزمان هیئت مدیره – هیئت مدیره و مدیر شدن در چند شرکت – قاسم نجفی بابادی

ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت…

آیا یک شرکت می تواند همزمان دو مدیرعامل داشته باشد ؟ – قاسم نجفی بابادی

داشتن همزمان دو مدیرعامل هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت…

ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی – ممنوعیت مدیرعاملی بیش از یک شرکت – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت raesikia.com می باشد   مقررات ایران در موارد و قوانین پراکنده ای، ممنوعیت اشخاص از قبول مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بخش خصوصی را مورد حکم، قرار داده است. از آنجا که مجموعه این ممنوعیت‌ها در یکجا گردآوری نشده و در قوانین پراکنده…