شرایط صدور رای داوری – قاسم نجفی بابادی

 برگرفته از وبسایت دادپویان حامی صدور رای داوریر صدور رای داوریر در صدور رای داوری، داوران تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند؛ رای داوری باید توجیه حقوقی داشته و مستدل باشد؛ همچنین بر اساس ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی…

نمونه دادخواست ابلاغ رای داور – نمونه درخواست ابلاغ رای داور – قاسم نجفی بابادی

درخواست ابلاغ رای داور ذکر چند نکته: ابلاغ رای داور: در ابتدا رأی داوری باید به طرفین داوری ابلاغ گردد. به طور معمول و طبق رویه قضایی جاری، داور رأی خود را طی دادخواستی با موضوع ابلاغ رأی داور به دادگاه ارجاع کننده به داوری یا محل اقامت خود تقدیم…

نمونه دادخواست اجرای رای داور – نمونه درخواست اجرای رای داور – قاسم نجفی بابادی

  ذکر چند نکته: اجرای رای داور: در ابتدا رأی داوری باید به طرفین داوری ابلاغ گردد. به طور معمول و طبق رویه قضایی جاری، داور رأی خود را طی دادخواستی با موضوع ابلاغ رأی داور به دادگاه ارجاع کننده به داوری یا محل اقامت خود تقدیم می دارد و…

ابلاغ رای داور – اجرای رای داور – ابلاغ و اجرای رای داور – قاسم نجفی بابادی

  در یک رابطه قراردادی (رابطه مبتنی بر قرارداد) بسیار اتفاق می افتد که به دلایل و جهات مختلف طرفین در تفسیر و یا نحوه اجرای قرارداد به اختلاف بر می خورند در بسیاری از مواقع روش حل اختلاف در قرارداد مشخص می شود و اگر مشخص نشود طبیعتاٌ مراجع…

اعتراض به رای داور – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در بحث داوری، ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن می باشد.این دعوا دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری می باشد. از این نظر قواعد مربوط به آن از مهم ترین مسایل حقوق داوری محسوب می شود. این امرسبب شده است که بحث ابطال رای…

نمونه دادخواست ابطال رای داور – قاسم نجفی بابادی

  مواردی که باعث بطلان رای داور می شود بنا به ماده ۴۵۴ قانون مدنی، طرفین دعوی می توانند، اختلاف خود را در هر مرحله از دادرسی دادگاه با رضایت یکدیگر به داور ارجاع دهند. اما ماده ۴۸۹ همین قانون شرایطی را ذکر نموده است که به ابطال رأی داور…

اعلام بطلان رای داور – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در بحث داوری، ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن می باشد.این دعوا دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری می باشد. از این نظر قواعد مربوط به آن از مهم ترین مسایل حقوق داوری محسوب می شود. این امرسبب شده است که بحث ابطال رای…

مهلت طرح دعوای ابطال رای داور – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در بحث داوری، ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن می باشد.این دعوا دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری می باشد. از این نظر قواعد مربوط به آن از مهم ترین مسایل حقوق داوری محسوب می شود. این امرسبب شده است که بحث ابطال رای…

مراحل رسیدگی به دعوای ابطال رای داور – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در بحث داوری، ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن می باشد.این دعوا دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری می باشد. از این نظر قواعد مربوط به آن از مهم ترین مسایل حقوق داوری محسوب می شود. این امرسبب شده است که بحث ابطال رای…

دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رای داور – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در بحث داوری، ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن می باشد.این دعوا دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری می باشد. از این نظر قواعد مربوط به آن از مهم ترین مسایل حقوق داوری محسوب می شود. این امرسبب شده است که بحث ابطال رای…