استفاده از مال یا عمل دیگری چه حکمی دارد؟ – قاسم نجفی بابادی

  استفاده از عمل دیگری وقتی اتفاق می‌افتد که کسی از کار دیگری بهره‌مند شود بدون اینکه قانون این اجازه را به او داده باشد یا بین آنها قراردادی با این عنوان منعقد شده باشد؛ در این‌صورت شخصی که کاری را برای دیگری انجام داده مستحق دستمزد است.   استفاده…