دعوی استرداد وجه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: استرداد وجه, مطالبه وجه این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد   مقدمه شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کرده باشید یا وقتی قرار است بدهی خود را پرداخت  کند، به اشتباه آن را…