دعوای اثبات زوجیت – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اثبات زوجیت, اثبات زوجیت در عقد دائم, اثبات زوجیت در عقد موقت, اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه…