ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه – قاسم نجفی بابادی

  ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد، عبارت است از: الف- ابطال سند مالکیت به حکم قانون در مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانینی مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی…