نمونه دادخواست ابطال قرارداد مشارکت – قاسم نجفی بابادی

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت تعریف بر اساس تعاریفی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. شاید برای شما…

سلب حق پیش فروش آپارتمان از سازنده – قاسم نجفی بابادی

  اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، حق پیش فروش یا حق انتقال به غیر از سازنده یا مالک تا زمان مشخصی سلب و ساقط شده باشد و با وجود این شرط، مشروط علیه (طرفی که علیه او این شرط شده) اقدام به پیش فروش یا انتقال نماید، در این…

بطلان قرارداد پیش فروش به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، حق پیش فروش یا حق انتقال به غیر از سازنده یا مالک تا زمان مشخصی سلب و ساقط شده باشد و با وجود این شرط، مشروط علیه (طرفی که علیه او این شرط شده) اقدام به پیش فروش یا انتقال نماید، در این…

ابطال قرارداد فروش ملک توسط سازنده ای که حق فروش نداشته است – قاسم نجفی بابادی

  اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، حق پیش فروش یا حق انتقال به غیر از سازنده یا مالک تا زمان مشخصی سلب و ساقط شده باشد و با وجود این شرط، مشروط علیه (طرفی که علیه او این شرط شده) اقدام به پیش فروش یا انتقال نماید، در این…

شرط سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، حق پیش فروش یا حق انتقال به غیر از سازنده یا مالک تا زمان مشخصی سلب و ساقط شده باشد و با وجود این شرط، مشروط علیه (طرفی که علیه او این شرط شده) اقدام به پیش فروش یا انتقال نماید، در این…

انحلال قرارداد مشارکت مدنی – قاسم نجفی بابادی

  انحلال قرارداد مشارکت مدنی بر اساس تعاریفی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. شاید برای شما…

فسخ قرارداد مشارکت مدنی – قاسم نجفی بابادی

  بر اساس تعاریفی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. شاید برای شما نیز قراردادهای مدنی پیچیده…

ابطال قرارداد مشارکت مدنی – قاسم نجفی بابادی

  بر اساس تعاریفی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. شاید برای شما نیز قراردادهای مدنی پیچیده…

چگونگی فسخ قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  بر اساس تعاریفی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. شاید برای شما نیز قراردادهای مدنی پیچیده…

چگونگی ابطال قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس تعاریفی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. شاید برای شما…