نمونه دادخواست ابطال معامله – نمونه دادخواست ابطال قرارداد عادی – نمونه دادخواست ابطال مبایعه نامه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  ابطال معامله, ابطال قرارداد عادی, ابطال مبایعه نامه, دادخواست ابطال معامله مقدمه معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله پولی پرداخت شود. هر معامله دارای شرایط عمومی…