روش های ابطال سند مالکیت المثنی – قاسم نجفی بابادی

  سند المثنی چیست؟ در مواردی که سند مالکیت به هر دلیلی مفقود شود، مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل استقرار ملک، درخواست صدور سند مالکیت المثنی را ارائه نماید. ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت که در بهمن ماه سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید جزئیات و…