لایحه ابطال معامله انتقال پروانه کسب نانوایی ( ابطال جواز کسب نانوایی ) تجدید نظر – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال معامله انتقال پروانه کسب نانوایی, ابطال جواز کسب نانوایی, ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان تهران احتراماً عطف کلاسه ….. صادره از شعبه محترم … محکمه عمومی حقوقی ….. بوکالت تجدیدنظرخواه ضمن ابطال تمبر وکالت مرحله تجدیدنظر، در مهلت قانونی نسبت به دادنامه شماره …….. معترض و تجدیدنظرخواهی خود را…