نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه – نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه ارث – قاسم نجفی بابادی

 دادخواست ابطال تقسیم نامه  موارد ابطال تقسیم نامه در مواردی مالکین ملک مشاع که اقدام به تقسیم ملک خود و تشکیل مالکیت مفروز می کنند، بعد از انکه تقسیم انجام شد و تقسیم‌نامه تنظیم گردید، در نتیجه، مالکیت آن‌ها و حدود ان مشخص می‌شود که برای صدور سند مالکیت، صدور…

ابطال تقسیم نامه ارث – باطل کردن تقسیم نامه ارث – قاسم نجفی بابادی

  در بعضی از خانواده ها پیش می آید که وراث بعد از فوت متوفی بر سر اموال متوفی با یکدیگر تفاهم می کنند و اموال متوفی را در میان خود به وسیله خودشان تقسیم می‌کنند. ولی با این حال ممکن است بین وراث بعد از تقسیم ارث اختلافی حاصل…

انواع روش های ابطال تقسیم نامه – قاسم نجفی بابادی

  در بعضی از خانواده ها پیش می آید که وراث بعد از فوت متوفی بر سر اموال متوفی با یکدیگر تفاهم می کنند و اموال متوفی را در میان خود به وسیله خودشان تقسیم می‌کنند. ولی با این حال ممکن است بین وراث بعد از تقسیم ارث اختلافی حاصل…

چگونگی ابطال تقسیم‌نامه با تراضی شرکا – قاسم نجفی بابادی

  موارد ابطال تقسیم‌نامه در مواردی مالکین ملک مشاع که اقدام به تقسیم ملک خود و تشکیل مالکیت مفروز می کنند، بعد از انکه تقسیم انجام شد و تقسیم‌نامه تنظیم گردید، در نتیجه، مالکیت آن‌ها و حدود ان مشخص می‌شود که برای صدور سند مالکیت، صدور تقسیم‌نامه لازم می‌باشد. با…

چگونگی ابطال تقسیم‌نامه با حکم دادگاه – قاسم نجفی بابادی

  موارد ابطال تقسیم‌نامه در مواردی مالکین ملک مشاع که اقدام به تقسیم ملک خود و تشکیل مالکیت مفروز می کنند، بعد از انکه تقسیم انجام شد و تقسیم‌نامه تنظیم گردید، در نتیجه، مالکیت آن‌ها و حدود ان مشخص می‌شود که برای صدور سند مالکیت، صدور تقسیم‌نامه لازم می‌باشد. با…

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال تقسیم نامه – قاسم نجفی بابادی

  در بعضی از خانواده ها پیش می آید که وراث بعد از فوت متوفی بر سر اموال متوفی با یکدیگر تفاهم می کنند و اموال متوفی را در میان خود به وسیله خودشان تقسیم می‌کنند. ولی با این حال ممکن است بین وراث بعد از تقسیم ارث اختلافی حاصل…

ابطال تقسیم نامه – باطل کردن تقسیم نامه – قاسم نجفی بابادی

  در بعضی از خانواده ها پیش می آید که وراث بعد از فوت متوفی بر سر اموال متوفی با یکدیگر تفاهم می کنند و اموال متوفی را در میان خود به وسیله خودشان تقسیم می‌کنند. ولی با این حال ممکن است بین وراث بعد از تقسیم ارث اختلافی حاصل…