اقسام وصیت نامه – قاسم نجفی بابادی

اقسام وصیت نامه همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه…

اشکال تنظیم وصیت نامه – قاسم نجفی بابادی

  همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری…

همه چیز در مورد وصیت نامه – قاسم نجفی بابادی

  همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری…

مطالبه سهم الارث – چگونگی تقسیم ارث – قاسم نجفی بابادی

  اموال به جا مانده از متوفی اعم از منقول و غیرمنقول می تواند از سوی وراث مورد مطالبه قرار گیرد. این اموال مابین وراث مشاع است و ممکن است آنها بخواهند سهم خود را به طور مفروز مشخص و جدا نمایند. در این حالت که تقسیم شرکت (شرکت حقوقی،…

تکلیف اموال بدون وارث – ترکه بدون وارث – قاسم نجفی بابادی

  ارث چیست؟ یکی از نهادهای مهم حقوقی در قانون مدنی ایران نهاد ارث می باشد ماده ۸۶۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. به اموالی که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او…

سهم الارث جنین – ارث بردن جنین – قاسم نجفی بابادی

  بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی، ” ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند”. بنابراین، ارث ناظر بر مالی است که از طرف شخص متوفی به بازماندگان وی می رسد که باید بر طبق قواعد ارث میان آنها تقسیم بشود. ناگفته پیداست که…

انواع قرابت – قرابت سببی و قرابت نسبی و قرابت رضاعی – قاسم نجفی بابادی

  قرابت در معنای اولیه به معنای نزدیکان، خویشاوندان و خویشی می باشد به عبارت دیگر قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته می‌شود و ابتدایی ترین واحد اولیه اجتماع پس از فرد، خانواده بوده که مجموعه‌ای متشکل از اشخاص حقیقی است.…

صغیر ممیز و صغیر غیرممیز – قاسم نجفی بابادی

 صغیر ممیز و صغیر غیرممیز بر اساس قانون مدنی، یکی از انواع محجوران را افراد صغیر تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، به اشخاصی که زیر سن بلوغ هستند ، صغیر گفته می شود. به همین مناسبت هم ترتیباتی برای حمایت از آنها در قانون مدنی پیش بینی شده است.…

دعوی حجر و انواع محجور – قاسم نجفی بابادی

  محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده است و در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود…

قیم شرایط و وظایف قیم – قاسم نجفی بابادی

قیم قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص او و اداره اموالش تعیین می‌شود…