همه چیز در مورد قرارداد مضاربه – عقد مضاربه – قاسم نجفی بابادی

قرارداد مضاربه مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب…

همه چیز در مورد عقد مزارعه – قاسم نجفی بابادی

  مزارعه به معنی کشت کردن دو نفر با یکدیگر است و در اصطلاح چنانکه می گوید: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مزارعه در بسیاری از…

تشریح ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان   ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان ماده ۱۴. برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه الف ) برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه…

تشریح ماده ۱۳ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

ماده ۱۳ شرایط عمومی پیمان ماده ۱۳ شرایط عمومی پیمان ماده ۱۳. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان های موقت، وسایل الف) مصالح، عبارت است از مواد، اجناس و کالاهایی که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار…

تشریح ماده ۱۱ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

ماده ۱۱ شرایط عمومی پیمان ماده ۱۱ شرایط عمومی پیمان ماده ۱۱. پیمانکار جزء پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کار های اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد.   تعریف پیمانکار جزء شخص حقیقی و یا…

تشریح ماده ۱۲ شرایط عمومی پیمان

ماده ۱۲شرایط عمومی پیمان ماده ۱۲ شرایط عمومی پیمان ماده ۱۲. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه الف) کار، عبارت است از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغاز کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و…

تشریح ماده ۱۰ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

ماده ۱۰ شرایط عمومی پیمان   ماده ۱۰ شرایط عمومی پیمان ماده ۱۰. رئیس کارگاه رئیس کارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار، او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.  ماده ۱۰ شرایط عمومی پیمان تعریف…

تشریح ماده ۹ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

ماده ۹ شرایط عمومی پیمان ماده ۹ شرایط عمومی پیمان ماده ۹. مهندس مشاور، مهندس ناظر الف) مهندس مشاور، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود. ب) مهندس…

تشریح ماده ۸ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

ماده ۸ شرایط عمومی پیمان ماده ۸ شرایط عمومی پیمان ماده ۸. مدیر طرح مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود. ماده ۸ شرایط عمومی پیمان تعریف مدیر…

تشریح ماده ۷ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

ماده ۷ شرایط عمومی پیمان ماده ۷ شرایط عمومی پیمان ماده ۷. پیمانکار پیمانکار، شخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار…