دعوی جلب ثالث قسمت اول – شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی – قاسم نجفی بابادی

گفتار اول – شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی در هر دعوی مدنی، اشخاصی که خود یا نماینده آنان در دعوی به عنوان خواهان با خوانده دخالت ندارند، ثالث نامیده می شوند و چون آثار هر دعوائی فقط متوجه طرفین آن می…

دعوی ورود ثالث قسمت ششم – تاثیر متقابل دعوی ورود ثالث و دعوی اصلی – قاسم نجفی بابادی

  قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت پنجم دعوی ورود ثالث با عنوان “ترتیب رسیدگی به دعوی وارد ثالث” را مطالعه نمایید.     گفتار پنجم – تاثیر متقابل دعوی ورود ثالث و دعوی اصلی یکی از آثار دعاوی طاری، انحراف دادگاه رسیدگی کننده، از…

دعوی ورود ثالث قسمت پنجم – ترتیب رسیدگی به دعوی وارد ثالث – قاسم نجفی بابادی

رسیدگی به دعوی وارد ثالث قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت چهارم دعوی ورود ثالث با عنوان “مهلت طرح دعوی ورود ثالث” را مطالعه نمایید.   گفتار چهارم – ترتیب رسیدگی به دعوی وارد ثالث دعوی وارد ثالث به طرفیت خواهان و خوانده دعوی اصلی…

دعوی ورود ثالث قسمت چهارم – مهلت طرح دعوی ورود ثالث – قاسم نجفی بابادی

مهلت دعوی ورود ثالث   قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت سوم دعوی ورود ثالث با عنوان “شرط ورود ثالث به دعوی” را مطالعه نمایید.     گفتار سوم – مهلت طرح دعوی ورود ثالث یکی از تفاوت های دعوی جلب ثالث و ورود ثالث…

دعوی ورود ثالث قسمت سوم – شرط ورود ثالث به دعوی – قاسم نجفی بابادی

شرط ورود ثالث به دعوی قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت دوم دعوی ورود ثالث با عنوان “ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی” را مطالعه نمایید.     گفتار دوم – شرط ورود ثالث به دعوی هر ثالثی حق ورود به دعوی را ندارد زیرا…

دعوی ورود ثالث قسمت دوم – ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی – قاسم نجفی بابادی

    قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت اول دعوی ورود ثالث با عنوان “حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق” را مطالعه نمایید.     گفتار اول – ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی در دعوی ورود ثالث، مانند دعوی جلب ثالث، شخص ثالث نباید…

دعوی ورود ثالث قسمت اول – حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق – قاسم نجفی بابادی

  حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق یکی از دعاوی طاری که در جریان دادرسی دعوی اصلی، ممکن است از طرف هر یک از متداعیین علیه شخصی که در دعوی اصلی، دخالت ندارد و یا از طرف اشخاص غیر، علیه طرفین اصلی اقامه شود، دعوى ثالث است که در حقوق فرانسه…

دعوی تقابل قسمت سوم – مواردی که نیاز به اقامه دعوی متقابل نیست – قاسم نجفی بابادی

  قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً مقاله “دعوی تقابل قسمت دوم – شرایط دعوی متقابل“ را مطالعه گردد.   گفتار دوم مواردی که نیاز به اقامه دعوی متقابل نیست همانگونه که در صفحات قبل نیز توضیح داده شد، دعوی متقابل، نوعی دفاع در مقابل دعوی اصلی…

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از وبسایت ایران قرارداد وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها وجود دارد و این سوال مطرح می شود که تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد و شباهت این دو اصطلاح حقوقی چیست؟ اطلاع از این تفاوت ها و شباهت ها باعث تنظیم…

دعوی تقابل قسمت دوم – شرایط دعوی متقابل – قاسم نجفی بابادی

  گفتار اول – شرایط دعوی متقابل   قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً مقاله “دعوی تقابل قسمت اول – مفهوم دعوی تقابل و هدف از طرح آن” را مطالعه گردد.     طبق ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی جدید: «خوانده می تواند در مقابل…