نمونه دادخواست بطلان معامله و مبایعه نامه به لحاظ وجود اکراه – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست  بطلان معامله به لحاظ اکراه در زیر یک نمونه دادخواست در خصوص بطلان معامله بلحاظ وجوه اکراه تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید بطلان معامله به لحاظ اکراه   با…

نمونه رای دادگاه اعلام بطلان بیع به لحاظ فساد آن – قاسم نجفی بابادی

    خواهان: رشید …………. با وکالت ………. خوانده: وحید خواسته: اعلام بطلان معامله  مرجع رسیدگی شعبه ………. حقوقی ……..   گردشکار: این دادگاه، با بررسی جامع اوراق پرونده، ذیلا به نگارش رأی می پردازد:   رأی دادگاه در خصوص دعوای آقای رشید با وکالت آقای …………….. علیه آقای وحید…

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت فساد منعقده و مطالبه ثمن و خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی با وکالت مع الواسطه – قاسم نجفی بابادی

   اعلام بطلان عقد بیع نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص اعلام بطلان عقد بیع به علت فساد تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید اعلام بطلان عقد بیع با…

نمونه دادخواست اعلام بطلان بیع به لحاظ فساد منعقده – قاسم نجفی بابادی

    نمونه دادخواست   در زیریک نمونه دادخواست در خصوص اعلام بطلان بیع به لحاظ فساد منعقده تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن امر و…

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدوا با رفع موانع قانونی انتقال – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای…

نمونه دادخواست تایید و تنفید فسخ عقد بیع به لحاظ خیار تعذر تسلیم و مطالبه ثمن و خسارات تاخیر در تادیه و ناشی از دادرسی – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص تایید و تنفید فسخ عقد بیع به لحاظ خیار تعذر تسلیم تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به…

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع عهدی (سلف و سلم) ثمن و خسارت تأخیر در امر تأدیه و هزینه دادرسی – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص تأیید و تنفیذ فسخ عقد بیع عهدی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن امر و…

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل کار وکیل مدنی از موکل پس از اتمام کار – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص مطالبه اجرت المثل کار وکیل مدنی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     مطالبه اجرت المثل کار وکیل مدنی با توجه…

نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی به علت تجاوز از حدود اذن توسط وکیل مدنی – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص ابطال معامله فضولی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی…