فسخ پیمان به علت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها – تاخیر در پرداخت صورت وضعیت – قاسم نجفی بابادی

تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و فسخ قرارداد پیمانکاری به این جهت همواره جزو مهمترین و مبهم ترین مسائلی است که پیمانکاران با آن روبرو هستند و همواره این سوال برای پیمانکاران وجود دارد که آیا فسخ قرارداد پیمانکاری به دلیل تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها ممکن است…

انواع شرایط پیمان در قرارداد پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی و خصوصی پیمان را می توان از ارکان های اصلی در هر قرارداد پیمانکاری دانست چرا که عموما کارفرمایان و پیمانکاران در قراردادها از این دو مقوله بهره مند می شوند. حال در مقاله حاضر وکیل متخصص در قراردادهای پیمانکاری تلاش دارد تا برای شما…

تشریح ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان در خصوص نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها و اندازه گیری ها می باشد و وکیل متخصص در پرونده های پیمانکاری قصد دارد تا در این مقاله نکات مختلف در خصوص این ماده را برای شما عزیزان تشریح نماید. متن ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان…

دعوی جلب ثالث قسمت اول – شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی – قاسم نجفی بابادی

گفتار اول – شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی در هر دعوی مدنی، اشخاصی که خود یا نماینده آنان در دعوی به عنوان خواهان با خوانده دخالت ندارند، ثالث نامیده می شوند و چون آثار هر دعوائی فقط متوجه طرفین آن می…

دعوی ورود ثالث قسمت ششم – تاثیر متقابل دعوی ورود ثالث و دعوی اصلی – قاسم نجفی بابادی

  قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت پنجم دعوی ورود ثالث با عنوان “ترتیب رسیدگی به دعوی وارد ثالث” را مطالعه نمایید.     گفتار پنجم – تاثیر متقابل دعوی ورود ثالث و دعوی اصلی یکی از آثار دعاوی طاری، انحراف دادگاه رسیدگی کننده، از…

دعوی ورود ثالث قسمت پنجم – ترتیب رسیدگی به دعوی وارد ثالث – قاسم نجفی بابادی

رسیدگی به دعوی وارد ثالث قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت چهارم دعوی ورود ثالث با عنوان “مهلت طرح دعوی ورود ثالث” را مطالعه نمایید.   گفتار چهارم – ترتیب رسیدگی به دعوی وارد ثالث دعوی وارد ثالث به طرفیت خواهان و خوانده دعوی اصلی…

دعوی ورود ثالث قسمت چهارم – مهلت طرح دعوی ورود ثالث – قاسم نجفی بابادی

مهلت دعوی ورود ثالث   قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت سوم دعوی ورود ثالث با عنوان “شرط ورود ثالث به دعوی” را مطالعه نمایید.     گفتار سوم – مهلت طرح دعوی ورود ثالث یکی از تفاوت های دعوی جلب ثالث و ورود ثالث…

دعوی ورود ثالث قسمت سوم – شرط ورود ثالث به دعوی – قاسم نجفی بابادی

شرط ورود ثالث به دعوی قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت دوم دعوی ورود ثالث با عنوان “ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی” را مطالعه نمایید.     گفتار دوم – شرط ورود ثالث به دعوی هر ثالثی حق ورود به دعوی را ندارد زیرا…

دعوی ورود ثالث قسمت دوم – ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی – قاسم نجفی بابادی

    قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت اول دعوی ورود ثالث با عنوان “حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق” را مطالعه نمایید.     گفتار اول – ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی در دعوی ورود ثالث، مانند دعوی جلب ثالث، شخص ثالث نباید…

دعوی ورود ثالث قسمت اول – حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق – قاسم نجفی بابادی

  حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق یکی از دعاوی طاری که در جریان دادرسی دعوی اصلی، ممکن است از طرف هر یک از متداعیین علیه شخصی که در دعوی اصلی، دخالت ندارد و یا از طرف اشخاص غیر، علیه طرفین اصلی اقامه شود، دعوى ثالث است که در حقوق فرانسه…