اعتبار قولنامه بعد از فوت – قاسم نجفی بابادی

 اعتبار قولنامه بعد از فوت قرارداد های مختلف از زمانی که بین اطراف قرارداد بسته می شوند تا زمانی که فسخ شوند یا به هر دلیل دیگر از بین بروند معتبر هستند. هر قراردادی اعم از معین یا نامعین، لازم و جایز تا زمانی که پایان نیافته معتبر است. اما…

اعتراض به ثبت ملک در اداره ثبت اسناد و املاک – قاسم نجفی بابادی

  در اعتراض به ثبت ملک و مالکیت متقاضی که در اصل اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت می باشدکه عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهدمکن است اعتراضاتی واصل شود که  مانع ادامه عملیات و صدور سند…

نحوه اعتراض به ثبت ملک – قاسم نجفی بابادی

  در اعتراض به ثبت ملک و مالکیت متقاضی که در اصل اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت می باشدکه عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهدمکن است اعتراضاتی واصل شود که  مانع ادامه عملیات و صدور سند…

لایحه درخواست صدور اجرائیه – قاسم نجفی بابادی

 درخواست صدور اجرائیه    تقاضا و یا درخواست صدور برگ اجرائیه زمانی به دادگاه تقدیم می شود که حکم دادگاه قطعی شده باشد، در موضوعاتی که اجرای حکم نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد مانند مطالبه وجه، الزام به تمکین و سایر موضوعات، چنانچه تقاضای صدور برگ اجرائیه نشود و…

آیا صلح نامه عادی اعتبار دارد ؟ – اعتبار صلح نامه عادی – قاسم نجفی بابادی

اعتبار صلح نامه عادی صلح نامه چیست؟ مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی، «صلح ممکن است یا درمورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی درمورد معامله و غیر آن واقع شود.» رفع تنازع در مادۀ بالا به‌معنای رفع اختلاف است. البته بهتر است تعریف قانون مدنی در این مورد…

حقوق و تعهدات افراد پس از فوت – قاسم نجفی بابادی

  قرارداد های مختلف از زمانی که بین اطراف قرارداد بسته می شوند تا زمانی که فسخ شوند یا به هر دلیل دیگر از بین بروند معتبر هستند. هر قراردادی اعم از معین یا نامعین، لازم و جایز تا زمانی که پایان نیافته معتبر است. اما سوال این است که…

قائم‎ مقامی در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از شرکا و مالکان، سهم مشاعی خود را بدون اطلاع دادن به وجود قرارداد مشارکت در ساخت بفروشد یا شخصی طی مزایده مالک شود، آیا خریدار و منتقل‎الیه و مالک جدید، ملتزم به قرارداد مشارکت در ساخت است؟ آیا قائم‎ مقامی…

انتقال قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  انتقال قرارداد مشارکت در ساخت به این معناست که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین قرارداد گردد.به عبارت دیگر در انتقال قرارداد موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص دیگر منتقل می شود. و از این طریق حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد نیز به شخص ثالث منتقل می…

اعتراض به تحدید حدود توسط ثبت – قاسم نجفی بابادی

در اعتراض به ثبت ملک و مالکیت متقاضی که در اصل اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت می باشدکه عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهدمکن است اعتراضاتی واصل شود که  مانع ادامه عملیات و صدور سند مالکیت…

اعتراض به حدود ارتفاقی – قاسم نجفی بابادی

  در اعتراض به ثبت ملک و مالکیت متقاضی که در اصل اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت می باشدکه عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهدمکن است اعتراضاتی واصل شود که  مانع ادامه عملیات و صدور سند…