نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدوا با رفع موانع قانونی انتقال – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای…

دعوی تقابل قسمت چهارم – تاثیر متقابل دعوی اصلی و متقابل – قاسم نجفی بابادی

    قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً مقاله “دعوی تقابل قسمت سوم – مواردی که نیاز به اقامه دعوی متقابل نیست” را مطالعه گردد.     گفتار سوم   تأثیر متقابل دعوی اصلی و متقابل یکی از آثار طرح دعوی متقابل آنست، که دادگاه رسیدگی…

دعوی تقابل قسمت سوم – مواردی که نیاز به اقامه دعوی متقابل نیست – قاسم نجفی بابادی

  قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً مقاله “دعوی تقابل قسمت دوم – شرایط دعوی متقابل“ را مطالعه گردد.   گفتار دوم مواردی که نیاز به اقامه دعوی متقابل نیست همانگونه که در صفحات قبل نیز توضیح داده شد، دعوی متقابل، نوعی دفاع در مقابل دعوی اصلی…

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از وبسایت ایران قرارداد وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها وجود دارد و این سوال مطرح می شود که تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد و شباهت این دو اصطلاح حقوقی چیست؟ اطلاع از این تفاوت ها و شباهت ها باعث تنظیم…

دعوی تقابل قسمت دوم – شرایط دعوی متقابل – قاسم نجفی بابادی

  گفتار اول – شرایط دعوی متقابل   قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً مقاله “دعوی تقابل قسمت اول – مفهوم دعوی تقابل و هدف از طرح آن” را مطالعه گردد.     طبق ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی جدید: «خوانده می تواند در مقابل…

نمونه دادخواست تایید و تنفید فسخ عقد بیع به لحاظ خیار تعذر تسلیم و مطالبه ثمن و خسارات تاخیر در تادیه و ناشی از دادرسی – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص تایید و تنفید فسخ عقد بیع به لحاظ خیار تعذر تسلیم تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به…

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع عهدی (سلف و سلم) ثمن و خسارت تأخیر در امر تأدیه و هزینه دادرسی – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست     در زیریک نمونه دادخواست در خصوص تأیید و تنفیذ فسخ عقد بیع عهدی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی بودن امر و…

دعوی تقابل قسمت اول – مفهوم دعوی تقابل و هدف از طرح آن – قاسم نجفی بابادی

  هدف از طرح دعوی تقابل دعوی متقابل به دعوائی گفته می شود که از طرف خوانده در مقابل دعوای اصلی اقامه می شود و خوانده با مطرح ساختن آن می خواهد به یکی از اهداف زیر برسد: الف: دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اصلی، علاوه بر رد دعوی خواهان،…

نحوه ضبط ضمانت نامه های پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

مفهوم ضمانت نامه در بند الف ماده ۲ آیین‌نامه تضمین «سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن» تعریف شده است. همچنین لفظ «سپرده» هم که در برخی از قوانین و مقررات به…

ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه – قاسم نجفی بابادی

  مفهوم ضمانت نامه در بند الف ماده ۲ آیین‌نامه تضمین «سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن» تعریف شده است. همچنین لفظ «سپرده» هم که در برخی از قوانین و مقررات…