همه چیز در مورد ماده ۸۹ ﻗﺎﻧﻮن تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – ماده ۸۹ ﻗﺎﻧﻮن دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

  الف) شرایط صدور رای وحدت رویه به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری  یکی دیگر از وظایف و صلاحیتهای هیات عمومی صدور رأی وحدت رویه است در ماده ۸۹ قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند…

صدور رای وحدت رویه بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

  الف) شرایط صدور رای وحدت رویه به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری  یکی دیگر از وظایف و صلاحیتهای هیات عمومی صدور رأی وحدت رویه است در ماده ۸۹ قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند…

چگونگی رفع تعارض آرا در دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

  الف) شرایط صدور رای وحدت رویه به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری  یکی دیگر از وظایف و صلاحیتهای هیات عمومی صدور رأی وحدت رویه است در ماده ۸۹ قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند…

حل تعارض آرا بوسیله ماده ۸۹ ﻗﺎﻧﻮن تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

  الف) شرایط صدور رای وحدت رویه به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری  یکی دیگر از وظایف و صلاحیتهای هیات عمومی صدور رأی وحدت رویه است در ماده ۸۹ قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند…

محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف – قاسم نجفی بابادی

  رای شماره۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف   تاریخ: ۲/۴/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۲۱۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای داود لکی.   موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء…

شرایط صدور رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

  الف) شرایط صدور رای وحدت رویه به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری  یکی دیگر از وظایف و صلاحیتهای هیات عمومی صدور رأی وحدت رویه است در ماده ۸۹ قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند…

رای شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف – قاسم نجفی بابادی

  تاریخ: ۲/۴/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۲۱۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای داود لکی.   موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری.   مقدمه: الف ـ شعبه بیست و…

مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

  اعاده دادرسی نهادی است که استثناء بر اصل اعتبار امر مختوم می باشد و طریقی برای شکایت از احکام است؛ اما ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده شود. در قانون دیوان عدالت…

چگونگی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

  اعاده دادرسی نهادی است که استثناء بر اصل اعتبار امر مختوم می باشد و طریقی برای شکایت از احکام است؛ اما ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده شود. در قانون دیوان عدالت…

مراحل رفع سوء اثر از چک برگشتی – قاسم نجفی بابادی

  طبق آخرین بخشنامه‌های بانک مرکزی یکی از شرایط زیر باید برای رفع سوءاثر چک برگشتی محقق شود که ۲ بخش کلی دارد؛ با وجود لاشه چک و بدون آن.   رفع سوء اثر چک اگر لاشه چک موجود است   تأمین موجودی چک برگشتی باید مبلغ کسری موجودی را…