ضرر و زیان ناشی از فسخ معامله – قاسم نجفی بابادی

فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است. فسخ یا انحلال…

بطلان عقد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال قرارداد, ابطال قرارداد عادی, ابطال مبایعه نامه, ابطال معامله, بطلان معامله, وکیل ابطال قرارداد عادی, وکیل ابطال معامله, تعریف معامله معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله…

آثار فسخ قرارداد – قاسم نجفی بابادی

تعریف فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است. فسخ یا…

ابطال قرارداد عادی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال قرارداد, ابطال قرارداد عادی, ابطال مبایعه نامه, ابطال معامله, بطلان معامله, وکیل ابطال قرارداد عادی, وکیل ابطال معامله, تعریف معامله معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله…

نحوه طرح شکایت دعوی خلع ید – قاسم نجفی بابادی

  برای طرح دعوی خلع ید، باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را در آن جا ثبت نمود. مدارک لازم برای ثبت دادخواست، مدارک هویتی خواهان، سند مالکیت مال غیر منقول مورد دعوی شهادت شهود، نظر کارشناسی (در صورت لزوم) می‌باشد. با توجه به غیر…

وکیل فسخ قرارداد تهران – قاسم نجفی بابادی

فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است. فسخ یا انحلال…

بطلان قرارداد ملکی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال قرارداد, ابطال قرارداد عادی, ابطال مبایعه نامه, ابطال معامله, بطلان معامله, وکیل ابطال قرارداد عادی, وکیل ابطال معامله, تعریف معامله معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله…

مراحل دادخواست فسخ قرارداد – قاسم نجفی بابادی

  چنانچه در قرارداد، حق فسخ برای اشخاص درنظر گرفته شده باشد، این فسخ باید به صورت قانونی به اطلاع طرف مقابل برسد، به این معنا که ابتدا باید حتما اظهارنامه قانونی برای طرف مقابل ارسال شود و اراده اظهارکننده بر فسخ به اظهارشونده ابلاغ شود.   اگر در قرارداد…

طرفین دعوای خلع ید – قاسم نجفی بابادی

  ارکان دعوی خلع ید هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. استیلاء و وضع ید مدعی علیه مطابق با ماده ۳۰۸ قانون مدنی لازمه طرح دعوی خلع ید و رسیدگی به آن ، وقوع غصب است . منظور از ید دست اندازی…

وکیل خلع ید – قاسم نجفی بابادی

وکیل خلع ید مبنای حقوقی دادخواست در دعوای خلع ید اگر ملکی اعم از زمین،خانه،آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است بصورت غیرقانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد،کسی که سند مالکیت به نام اوست،می تواند برای تخلیه ملک،دعوای خلع ید مطرح کند. همچنین اگر ملک مشاعی در…