انواع تخلفات انتظامی قضات و مجازات مربوط به آن – قاسم نجفی بابادی

دادگستری به‌عنوان مرجعی که وظیفه‌ی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه می‌کنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند که اگر حقی از آنها ضایع شد، می‌‌توانند با مراجعه به دادگستری حق…

در صورت رسیدگی به زنا به شکایت شاکیه باشد، با ادعای عنف و اکراه، وی مستحق تعزیر نیست – دادنامه دیوان عالی کشور در خصوص زنا – قاسم نجفی بابادی

  در تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ به شماره : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۰۹۰     درتاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ به شماره : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۰۹۰ در شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور   چکیده رای در صورتی که رسیدگی به بزه زنا در نتیجه شکایت شاکیه بوده و در این خصوص،  ادعای عنف و اکراه نموده که یقین بر…

تصرف عدوانی و تخریب – قاسم نجفی بابادی

جرم تخریب در تصرف عدوانی به دلیل وارد کردن خسارت مالی به دیگران، قاعدتا از زمره ی جرایم علیه اموال و مالکیت است، اما برخی از انواع تخریب با توجه به نوع مال مورد تخریب، که ممکن است جز اموال دولتی یا عمومی یا فرهنگی یا مذهبی یا اموال مورد…

تصرف عدوانی مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، (در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود. حسب مورد در حکم تصرف…

تصرف عدوانی پارکینگ – قاسم نجفی بابادی

تقسیم پارکینگ به دو شکل صورت می گیرد : مورد اول، تعلق اختصاصی است، که همانند انباری، با تعیین کردن موقعیت و مساحت پارکینگ، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می‌شود و بدین ترتیب ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می آید. شکل دوم، تعلق…

تصرف عدوانی ورثه – قاسم نجفی بابادی

وقتی که شخصی فوت می کند ورثه ی او مالک اموال و مایملک وی می گردند، گاهاً پیش می آید که عده ای از ورثه اموال موروثی را به صورت عدوانی تصرف می کنند، ماترک را تقسیم نمی کنند و بر سر اخذ گواهی انحصار وراثت به اتفاق نظر نمی…

تفکیک سند ملک مشاعی – قاسم نجفی بابادی

  تفکیک سند مشاع هنگامی انجام می شود که هر یک از شرکا یا همه ی شرکا که دارای سهمی در یک سند  هستند، بخواهند که سند مورد نظر را به صورت مجزا در آورند، به گونه ای که هر نوع تصرفی را که خواهان آن هستند، مثل وثیقه گذاشتن،…

شرط نامشروع در قرارداد ها و مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی – قاسم نجفی بابادی

شرط نامشروع بموجب بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی هر چه که باشد، باطل خواهد بود اما هیچ خدشه ای به اصل عقد وارد نخواهد کرد. اما این امر مطلق نیست ودر مواردی باید مطابق صراحت ماده ۲۱۷ قانون مدنی شرط نامشروعی را که جهت وانگیزه اصلی انجام عقد بوده…

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی – قاسم نجفی بابادی

اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد. بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی ” که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد ،…

آیا قبل از پرداخت دیون متوفی ورثه می توانند در ملک موروثی تصرف کنند؟ – قاسم نجفی بابادی

یکی از موارد شایعی که در محاکم قضایی بسیار مطرح گردیده این است که آیا قبل از پرداخت دیون متوفی ورثه می توانند در ملک موروثی تصرف کنند یا خیر؟ در زیر رای بدوی و تجدیدنظری که در خصوص یک پرونده عملی مطرح گردیده ذکر شده است که می تواند جواب…