مهلت اعتراض به ثبت ملک و مالکیت متقاضی – قاسم نجفی بابادی

 

در اعتراض به ثبت ملک و مالکیت متقاضی که در اصل اعتراض به عملیات مقدماتی ثبت می باشدکه عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهدمکن است اعتراضاتی واصل شود که  مانع ادامه عملیات و صدور سند مالکیت تا تعیین تکلیف آن اعتراضات گردد.

اعتراض به ثبت ملک را می توان با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک،  قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت ، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است  و نیز به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت که بیان می دارد: هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید.مورد بررسی قرار داد.

 

انواع اعتراضات ثبتی

اعتراضات ثبتی  در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت ذکر شده اند که عبارتند از:

  1. عتراض به اصل درخواست ثبت ملک (ماده ۱۶ قانون ثبت)
  2. اعتراض به حدود ملک مورد درخواست ثبت (ماده ۲۰ قانون ثبت)
  3. اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک مورد درخواست ثبت (اده ۲۰ قانون ثبت)

 

نحوه ی اعتراض به ثبت ملک و مالکیت متقاضی

هر کس که تقاضای ثبت ملکی را از طرف متقاضی ثبتی به ضرر خود بداند و مدعی مالکیت ملک مورد تقاضا به خود شود می تواند پس از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز نسبت به ثبت ملک مزبور اعتراض نماید

 

افرادی که حق اعتراض به ثبت ملک  را دارند

منظور از اعتراض به ثبت،  اعتراض به “قاضای ثبت” است. بر اساس ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک  هر کس در ملک مورد تقاضای  ثبت برای خود حقی قائل باشد،  می تواند نسبت به درخواست ثبت،  اعتراض نماید و از این حیث محدودیتی وجود ندارد.

همچنین مطابق  ماده ۹۹ و ۱۰۰ آیین نامه قانون ثبت ناظر بر ماده ۲۷ این قانون، در مورد موقوفاتی که عام المنفعه بوده و متولی خاصی نداشته باشد، اعتراض به  ثبت برای حفظ منافع وقف بر عهده اداره اوقاف است و در مورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد، متولی یا ناظر یا اداره اوقاف موظف به اعتراض می باشد؛ در مورد موقوفات خاصه نیز متولی یا ناظر یا هر یک از موقوف علیهم حق اعتراض دارند.

 

مهلت اعتراض به ثبت ملک و مالکیت متقاضی

مهلتی که قانگذار برای اعتراض به ملک و مالکیت متقاضی پیش بینی کرده است ۹۰ روز از تاریخ اولین اگهی نوبتی می باشد و  چنانچه ظرف مهلت قانونی مقرر یعنی همان ۹۰ روز از اولین آگهی نوبتی اعتراض به ثبت واصل نگردد و بعد از آن اعتراض صورت گیرد اثر قانونی نخواهد داشت

این موعد و ترتیب اعتراض برای ا است که اداره ثبت محل از وجود دعاوی و ادعاها در خصوص ملک مورد ثبت مطلع گردد زیرا اگر فرض کنیم دادخواست اعتراض بر عملیات ثبتی به مرجع دیگری ولو انکه ان مرجع  مرجع قضایی باشد ارجاع گردد ممکن است اداره ثبت از وجود اعتراض مطلع نشده و عملیات ثبتی را ادامه دهد و پس از پایان عملیات از وجود اعتراض مطلع شود.

 

 مرجع اعتراض به ثبت ملک

بر اساس  مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ی ۸۶ آیین نامه قانون ثبت املاک اعتراض باید مستقیما به اداره، دایره  یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده است تقدیم شود.

 

ارائه اعتراض خارج از مهلت

با توجه به اینکه موارد مقرر در قانون از مقررات آمره بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق و تراضی نمود لذا ضمانت اجرای ارائه اعتراض خارج از مهلت قانونی ۹۰ روزه به اداره ثبت به لحاظ عدم رعایت قواعد و مقررات آمره، دادخواست معترض اثر قانونی نخواهد داشت.

به استناد ماده ۱۷ قانون ثبت چنانچه بین معترض و متقاضی ثبت ،دعاوی در مرجع قضایی مطرح باشد معترض می بایست از مرجع قضایی رسیدگی کننده گواهی لازم مبنی بر طرح موضوع را اخذ نموده  و به اداره ثبت محل تقدیم نمایئد لاین گواهی باید قبل از انقضاء مهلت ۹۰ روز اعلامی به منظور اعتراض به تحدید حدود باشد.

در این خصوص ماده ٢۴ قانون ثبت اسناد و املاک بیان میدارد:

پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به‌ عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

‌در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

 

نحوه اعتراض به ثبت ملک

اعتراض به ثبت ملک ممکن است به دو صورت مطرح شود:

الف) به صورت تقدیم دادخواست :

برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۸۶ و ۸۸ و ۸۹ آیین نامه آن،  اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه دادرسی نیز  پرداخت گردد؛ اما برای اینکه حق معترض به دلیل کوتاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود، این  آیین نامه مقرر داشته که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد، حتی اگر روی برگه های دادخواست نباشد، باید از طرف اداره ثبت قبول و در صورتی که داخل در مهلت قانونی باشد ، به مرجع صلاحیتدار ارسال شود.

ب)  به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا:

بر اساس ماده ۱۷ قانون ثبت و همچنین مواد ۸۹ و ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت در مواردی که بین متقاضی ثبت و کسی که قصد اعتراض به آن را دارد ، قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی، دعوایی در خصوص همان ملک در جریان باشد ، نیازی به تقدیم دادخواست اعتراض نبوده و در این موارد،  معترض به ثبت ملک باید  ظرف مدت قانونی گواهی دادگاه مبنی بر جریان پرونده را به اداره ثبت محل تسلیم نماید؛ این گواهی به منزله اعتراض بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوا نمی باشد ؛ بنابراین همان پرونده موجود در دادگاه پرونده اعتراض تلقی خواهد شد.  در این مورد تاریخ اقامه دعوا در دادگاه باید قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی باشد والا پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست تقدیم نماید.

 

اعتراض به حدود

اشخاص زیر طبق ماده ۲۰ قانون ثبت سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ، حق اعتراض به حدود را  دارند:

  1. مجاورین ؛
  2. متقاضی ثبت ؛
  3. اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر و کسانی که بعداز خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذیحق می شوند.

 

این اعتراض باید به اداره ثبت محل تسلیم شده و همانند اعتراض به ثبت توسط ارائه دادخواست صورت میگیرد مگر در مواردی که قبلا بین معترض و متقاضی ثبت نسبت به همان مورد پرونده ای در دادگاه در جریان باشد که در این صورت به جای دادخواست اعتراض، بایستی  گواهی نامه دادگاه مبنی بر جریان پرونده در آن دادگاه، ظرف مدت مذکور به اداره ثبت ارائه شود.

 

اعتراض به حدود ارتفاقی

کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می باشند، یا برحق ارتفاقی که متقاضی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده است اعتراض داشته  و همچنین تقاضا کننده ثبتی که در موقع تنظیم صورتمجلس تحدید حدود، خود یا نماینده اش حضور نداشته و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدید شده است و سایر اشخاص مذکور در ماده ۷۲، چنانچه  مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک آنان برای خود قائل شده است باشند،  می توانند مطابق  ماده ۲۰ قانون ثبت، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود بر آن اعتراض نماید.

 

موارد سقوط دعوای اعتراض به ثبت

بر اساس مقررات قانون ثبت، در مواردی دعوی اعتراض ساقط و دادگاه مبادرت به صدور قرار سقوط دعوی می نماید که این موارد عبارتند از:

  1. اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوی خود را تعقیب نکند، محکمه مکلف است به تقاضای متقاضی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید.
  2. موارد مذکور در ماده ۱۸ مکرر و ماده ۴۶ قانون ثبت مربوط به فوت و حجر معترض.

 

 

مهلت اعتراض به ثبت ملک

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *