نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ بیع شرط و بطلان نقل و انتقال انجام شده در مدت خیار – قاسم نجفی بابادی

 

 

نمونه دادخواست

 

 

در زیر۲ نمونه دادخواست در خصوص فسخ بیع شرط و بطلان نقل و انتقال انجام شده تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

 

 

نمونه دادخواست۱: تایید و تنفیذ فسخ بیع شرط و بطلان نقل و انتقال انجام شده در مدت خیار

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..        
خوانده خانم/آقای..        
وکیل          
تعیین خواسته وبهای آن  ۱) تأیید و تنفیذ (اعلام) فسخ معامله و مبایعه نامه مورخ / شماره …………. به شرح متن

۲) ابطال موضوع و بهای معامله و مبایعه نامه مابین خواندگان هر کدام مقوم بر …. میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای آن ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست   ۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ…. دادخواست شماره ………. ۳) فتوکپی مصدق فیش بانکی ۴) عند الزوم استعلام از بانک مربوطه ۵) اظهارنامه (مدرک)
 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و ممضى به امضاء موکل با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر می دارد:

(۱) مبایعه نامه مورخ / شماره …………….. حکایت از واقع شدن عقد بیع شرط ما بین موکل و خوانده محترم ردیف اول دارد.

(۲) موکل مبلغ ……………… ریال به عنوان ثمن معامله از خوانده ردیف اول دریافت و حسب مراضات حاصله ما بین مقرر گردیده این مبلغ در تاریخ ……….. به حساب شماره ………. واریز و عقد بیع فسخ گردد.

(۳) خوانده ردیف اول نیز در مدت معهود و در زمان خیار اقدام به انتقال رقبه مورد ترافع به شماره پلاک ثبتی ………………. بخش …………….. واقع در …………….. به خوانده ردیف دوم نموده است.

(۴) موکل در مدت معین شده عینه مبلغ ……………… ریال به حساب مقرر واریز و فیش بانکی به پیوست دادخواست تقدیم است.

(۵) مستفاد از قانون مدنی: از آثار بیع شرط آنست ملکیت مبیع به خریدار انتقال می یابد، با این قید که فروشنده موکل ) حق خیار دارد فلذا اگر فروشنده در زمان معهود، ثمن را مسترد ننماید و عقد را فسخ نکند، بیع قطعی و مبیع در دارایی خریدار استقرار می یابد ولی اگر فروشنده با رعایت شرایط قرارداد و توافقات مابین ، نسبت به رد ثمن اقدام و بیع را فسخ نماید، از آن هنگام مبیع به ملکیت او باز می گردد که در مانحن فیه ثمن به خریدار بازگردانده شده و مراتب فسخ از طریق اظهارنامه شماره / مورخ ……… به خوانده ردیف اول ابلاغ گردیده است.

(۶) با وصف فوق: خوانده ردیف اول در زمان خیار اقدام به انتقال رقبه یاد شده به خوانده محترم ردیف دوم نموده است. در حالیکه قید خیار برای فروشنده، هر چند مانع از انتقال مالکیت به خریدار (خوانده ردیف اول) نمی شود، لکن سلطه او بر ملک را محدود می کند همچنانکه ماده ۴۶۰ قانون مدنی می گوید: «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید و قانونگذار در ماده ۵۰۰ همان قانون اهتمام به حفظ مبیع و تأمین حق فروشنده را به کمال رسانده و خریدار از حق اجاره دادن مبیع در دوران خیار را نیز ممنوع کرده است و به عبارت اخرى هدف مقنن از وضع این قوانین امکان اجرای خیار و دست یافتن به مبیع برای فروشنده محفوظ بماند و مالک متزلزل اقدامی نکند که موضوع حق فروشنده زایل شود. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به مواد ۴۵۹ و به بعد قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر تأیید و تنفیذ فسخ در جزء اول و صدور حکم بر بطلان معامله در جزء دوم خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

 

نمونه دادخواست۲: اعلام بطلان نقل و انتقال انجام شده بر خلاف بیع شرط و و سپس تأیید و تنفیذ فسخ عقد بیع با اختیار حاصل از بیع شرط

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..        
خوانده خانم/آقای..        
وکیل          
تعیین خواسته وبهای آن  ۱- اعلام بطلان معامله و نقل و انتقال مابین خواندگان بتاریخ… ۲- تایید و تنفیذ (اعلام) فسخ عقد بیع مورخ….. مابین خواهان و خوانده ردیف اول با خیار حاصل از بیع شرط هر کدام مقوم بر ……. میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست   ۱۔ دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ…

٣- اظهارنامه ۴- فتوکپی مصدق گواهی تودیع سپرده (مدرک) دادگستری

 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما به تجویز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه موکل، خاطر عالی را مستحضر می دارد معامله مورخ… مابین خواندگان بدلیل ذیل واجد اشکال اساسی و قانونی بوده و شایسته بطلان و خواسته ردیف دوم با اختیار حاصل از بیع شرط شایسته تایید و تنفیذ فسخ می باشد:

چه اولا: بر طبق مبایعه نامه مورخ / شماره…. ششدانگ یک…….. به شماره پلاک ثبتی….. بخش….. به مساحت……….. متر مربع واقع در……………… به مبلغ ….. ریال به خوانده محترم ردیف اول، تملیک شده است.

ثانیا: در عقد بیع صادر التوصیف، شرط شده که هر گاه بایع ( موکل) در مدت…… ماهه تمام ثمن را به مشتری (خوانده ردیف اول) رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت همچنین در بیع یاد شده بالصراحه شرط شده مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از جمله نقل و انتقال به غیره بنماید. که در ما نحن فیه خوانده ردیف اول بر خلاف شرط مذکور، اقدام به فروش پلاک ثبتی پیش گفته به خوانده ردیف دوم نموده و بناء به دلایلی که مذکور شد این معامله از بدو انعقاد عملی منبطل بوده است.

ثالثا: مستفاد از قانون مدنی: از آثار بیع شرط ۱) ملکیت مبیع به خریدار انتقال می یابد با این قیاد که فروشنده حق خیار دارد و اگر فروشنده در زمان مقرر ثمن را باز گرداند از آن هنگام مبیع وفق ماده ۴۵۹ ق.م به ملکیت بایع باز می گردد که در ما نحن فیه اولا: موکل قبل از انقضای مدت… ماهه بوسیله اظهارنامه مراتب فسخ بیع شرط را با خیار حاصل از آن اعلام نموده است. ثانیا: ثمن معامله در اجرای ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در صندوق دادگستری در تاریخ…. تودیع شده است. ۲) قید خیار برای فروشنده هر چند مانع از انتقال مالکیت به خریدار نمی شود، سلطه او را بر ملک بر اساس ماده ۴۶۰ قانون مدنی محدود می سازد و هدف آنست اجرای خیار دست یافتن به مبیع برای بایع محفوظ بماند و مالک متزلزل اقدامی نکند که اجرای خیار غیر ممکن و حق موکل از بین برود.

بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر: و استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۴۵۸ به بعد قانون مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در بخش اول اعلام بطلان و در بخش دوم تایید و تنفیذ (اعلام) فسخ بیع شرط معنونه به شرح ستون خواسته تحت استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *