چگونگی اجرای مجازات کمسیون ماده صد شهرداری – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان…

شیوه رسیدگی در کمسیون ماده صد قانون شهرداری ها – قاسم نجفی بابادی

 کمیسیون ماده صد ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از…

ماده صد قانون شهرداری – ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – قاسم نجفی بابادی

 کمیسیون ماده صد ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از…

الزام به تحویل مورد معامله – قاسم نجفی بابادی

مقدمه بسیار اتفاق افتاده که فروشنده ای خانه یا زمین خود را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده مبیع را در اجل معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید ، از این تکلیف سر باز زده و خریدار را با مشکلات جدی مواجه میسازد. این امر علی الخصوص در مواقعی که…

مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی – ( کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ) – قاسم نجفی بابادی

کمیسیون ماده صد تعریف به منظور رسیدگی اختلافات حاصله فی مابین اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) بر طبق مقررات حاکم، مراجع مختلفی پیش بینی می شود که این مراجع در یک تقسیم بندی کلی به مراجع عام و خاص تقسیم می شوند که مراجع عام حق رسیدگی به کلیه…

رفع تصرف عدوانی انباری آپارتمان – قاسم نجفی بابادی

  در مجتمع ‌های آپارتمانی مجاورت واحدها، محل‌های مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگ‌های مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می­‌تواند ناراحتی ساکنین را ایجاد کند. درست است که دوستی، برادری و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیط‌های اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت…

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد – قاسم نجفی بابادی

  مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همانگونه که گفته شد پس از صدور رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده صد معروف به کمسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای ان…

چگونگی خلع ید از ملکی که سند رسمی ندارد – خلع ید برای مالکی که سند رسمی ندارد – قاسم نجفی بابادی

وکیل خلع ید مقدمه بر اساس مقررات قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود. از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه ها به…

دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در آیینه قانون – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از : ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .   ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است…

مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری – شکایت از آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری – قاسم نجفی بابادی

 کمیسیون ماده ۱۰۰ ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از…