تشریفات انجام مزایده در اجرای احکام دادگستری – قاسم نجفی بابادی

تعریف مزایده

از منظر حقوقی؛ به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقوقی یا حقیقی اطلاق می‌شود که با ساز و کاری حقوقی و شرایطی مطابق قانون به مرحله اجرا می‌رسد.

با عنایت به این تعریف به خوبی مبین ساخته می‌شود که؛ تشریفات قانونی و رعایت ساز و کار حقوقی در خصوص اجرای مزایده دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد و اساسا؛ مزایده‌‌ای که ساختار قانونی را رعایت نکرده باشد، دارای ارزش حقوقی و وجاهت قانونی نمی‌باشد.

بها و قیمت پایه مزایده به واسطه کارشناسی نماینده رسمی دادگستری تعیین شده و خریداران با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر می نمایند و فروشنده( شخص حقیقی یا حقوقی) با بررسی قیمت‌های پیشنهادی، اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهاد شده به عنوان خریدار می‌‌‌نماید.

در واقع با ساز و کار مزایده؛ اموالی که دارای تقاضای خرید زیادی بوده و به جهات مختلف، زمینه ساز منفعت مادی می‌شود؛ در بستری عادلانه و با نظارت قانون و ارگان‌های ذی ربط به فروش می‌رسد.

با این اوصاف؛ متوجه شدیم که در مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده انتخاب شده و اموال مربوطه با سپری شدن روند حقوقی و مالی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که؛ مزایده در نقطه مقابل مناقصه قرار دارد. ما می‌دانیم که در روند مناقصه بر خلاف مزایده، پیشنهاد مالی کمتر مورد قبول واقع می‌گیرد و اصولا؛ مناقصه در خصوص اعطای پروژه‌های دولتی و غیر‌دولتی کاربرد دارد.

 

مزایده در قانون

ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بخش معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

مطابق ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده مال غیر منقول نکات زیر باید تصریح شود:

۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک

۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه و یا تجارت یا زراعت و غیره است.

۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.

۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.

۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.

۷- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.

۸- ساعت و روز و محل مزایده.

تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: « در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.»

این آگهی به ترتیب زیر منتشر و علاوه بر آن، در محل ملک نیز نصب میشود.

 

انتشار آگهی

مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

نشر آگهی به دو گونه است:

۱-آگهی در روزنامه؛ به موجب ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: آگهی فروش باید در یکی از روزنامههای محلی، یک نوبت منتشر شود.

هر یک از طرفین میتوانند تقاضا کنند که آگهی فروش در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. ۲- الصاق آگهی؛ اگر روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) تومان باشد، در این صورت، الصاق آگهی در محل، جایگزین نشر آگهی در روزنامه می شود. {در این خصوص، هفته نامه را هم میتوان همچون روزنامه به حساب آورد}؛ همچنین لازم است که آگهی به صورت جداگانه در قسمت اجرا و محل فروش نیز الصاق شود (ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی)

نکته مهم: مطابق ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است؛ بنابراین اگر امضای نماینده دادستان در صورتجلسه مزایده نباشد، میتوان مزایده را باطل کرد.

دادورز(مأمور اجرا) میتواند حداقل۱۰ درصد مبلغ (بالاترین مبلغ پیشنهادی) را نقدًا دریافت کند؛ در این صورت، برنده مزایده باید بقیه آن را تا یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت کند. اگر خریدار در این مدت یک ماهه، بقیه مبلغ را نپردازد، هزینه های آگهی مجدد و… از آن برداشته می شودو بقیه اش به صندوق دادگستری واریز میشود و مزایده تکرار می شود. تحویل مال به خریدار مستلزم پرداخت کل مبلغ است.

 

پیدا نشدن خریدار

اگر خریدار پیدا نشود سه راه حل وجود دارد:

۱- محکوم له {طلبکار} مال دیگری را معرفی کند و مال موضوع مزایده آزاد شود.

۲- خود محکوم له {طلبکار} مال را به قیمت پایه قبول کند.

۳- محکوم له تقاضای تجدید مزایده را بکند (که در این صورت، هزینه های مزایده ی بعدی به عهده خودش می باشد) به موجب ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بکند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید؛ در این صورت، در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له میباشد؛ هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده ملاک اعتبار است.

نکته ۱: محکوم له در مزایده اول و همچنین در مزایده دوم، فقط به قیمت پایه میتواند مال را قبول کند.

نکته ۲: اینکه در ماده ۱۳۱ گفته شده است ”به هر میزان که خریدار پیدا کند“، بدان معنی نیست که قیمت بسیار پایین تر از قیمت پایه هم مورد قبول باشد؛ در اینگونه مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و، نهایتًا و استثنائا، تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می توان در نظر گرفت.

حضور محکوم له و محکوم علیه {طلبکار و بدهکار} در جلسه مزایده الزامی نیست.

محکوم له می تواند در مزایده شرکت کند و احتمالا برنده مزایده باشد. اما محکوم علیه نمی تواند؛ محکوم علیه صرفا می تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را بپردازد و از انتقال آن مال جلوگیری کند؛ ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کند، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.»

 

موارد کاربرد مزایده 

مزایده راهکار قانونی برای فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت های حقیقی و حقوقی می‌باشد که در شرایط مختلف کابرد دارد.

برخی از کاربردهای مزایده عبارتند از:

مطالبه مهریه از جانب زوجه: در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید؛ بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج؛ مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.

ورشکستگی شرکت: در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد؛ مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می‌نماید.

پرونده‌های کیفری: بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی؛ در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.

اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی: یکی دیگر از کاربردهای مزایده؛ در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.

 

مزایده مال مشاعی

مال توقیف شده چه به صورت مفروز و چه مشاع، اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، در جلسه مزایده به فروش میرسد. البته اگر مال توقیف شده به صورت مشاع باشد دارد در آگهی مزایده فروش مال مشاع، به مشاهده بودن مال موضوع مزایده و اینکه سهم مشاعی آن به فروش میرسد تصریح شود.

ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که سایر شریکان، فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، در این صورت، تمام مال به فروش میرسد و سهم شرکا از محل فروش پرداخت می شود.».

تنظیم سند صرفًا به نام برنده مزایده صورت می گیرد و اجرای احکام حتی به درخواست برنده مزایده نمی تواند سند را به نام فرد دیگری تنظیم کند؛ ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: « دادگاه درصورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.»

سوال: آیا واحد اجرا علاوه بر تنظیم سند مال غیر منقول، ملک را هم باید تحویل برنده مزایده بدهد یا اگر متصرفی در ملک وجود داشته باشد برنده مزایده باید علیه متصرف، دادخواست خلع ید بدهد؟

جواب: گرچه شاید منصفانه تر این باشد که واحد اجرای احکام دادگستری اقدام به خلع ید و تحویل ملک به خریدار (برنده مزایده) نماید اما توجه به اینکه خرید از طریق مزایده نوعی ریسک هم به حساب میآید، خریدار باید احتمال این را بدهد بعد از تنظیم سند از طریق اجرای احکام دادگستری، ممکن است مجبور باشد از طریق دعوی خلع ید نسبت به رفع تصرف متصرف اقدام کند. در عمل نیز به همین گونه است و در پاره ای مواقع، برنده مزایده مدتی درگیر پرونده ی خلع ید می شود.

 

شکایت از مزایده

مهلت شکایت از مزایده تا یک هفته پس از مزایده است و به دادگاه داده می شود.

بنابراین، تا پایان این مهلت نمی توان مال را تحویل برنده مزایده داد؛ اگر شکایتی نسبت به انجام مزایده صورت گیرد، تا پایان رسیدگی به شکایت، آن مال تحویل داده نمی شود.

ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.

۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند.

۳- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان باشد.

۴- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷{ قانون اجرای احکام مدنی} ممنوع از خرید بوده باشد.

ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم له می تواند مانند سایرین در خرید شرکت کند ولی ارزیابان و دادورزها (مأمور اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز خویشاوندان نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.» در صورتی که این افراد مال مورد مزایده را بخرند باید مزایده باطل شود هرچند کسی شکایت نکرده باشد؛ گرچه معموًلا در عمل، اگر کسی شکایت نکند، مزایده صحیح تلقی شده و مشکلی نخواهد داشت.

 

قوانین پیرامون مزایده:

قانونگذار به مواد قانونی قانون اجرای احکام مدنی جمهوری اسلامی ایران اکتفا کرده و قوانینی را وضع کرده است که به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱۱۵ : «اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌ معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.»

ماده ۱۱۶ : «در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد.»

ماده ۱۱۸ : «آگهی فروش (آگهی مزایده) باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.»

ماده ۱۱۹ : «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.»

ماده ۱۲۲ : «در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: ۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده. ۲ – روز و ساعت و محل فروش. ۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.»

ماده ۱۲۸ « مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌ است.»

ماده ۱۳۳ : «تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌ مجلس نوشته‌ شده و به امضاء خریدار می‌رسد.»

ماده ۱۳۶ : «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: ۱ – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. ۲ – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. ۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. ۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد. ‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»

 

 

این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

.

73 thoughts on “تشریفات انجام مزایده در اجرای احکام دادگستری – قاسم نجفی بابادی

 1. با سلام و خسته نباشید.
  بنده تعدادی دوربین از کارفرما به دلیل ندادن حقوق و مزایا بر اساس حکم داد گاه توقیف کردم و مراحل کارشناسی هم توسط کارشناسی که کانون کارشناسان معرفی کردن انجام شده و گزارش هم به دادگاه داده شده .حالا دوهفته از آن زمان گزشته ولی دادگاه هیچ خبری نداده(هنوز الاغیه ای برای من ارسال نشده).حالا سوال بنده از شما این است که : حالا بنده چه کارهایی انجام بدهم و این که بعد از گزارش کارشناس حد اکثر چند روز بعد داد گاه باید جواب بدهد ؟
  باتشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ابتدائا باید بررسی نمایید نظر کارشناس در چه زمانی به محکوم علیه ابلاغ گردیده است که ممکن است زمانی طولانی باشد
   ۲. در مرحله اجرا از زمان ابلاغ محکوم علیه ظرف ۳ روز زمان اعتراض برای ایشان وجود دارد
   ۳. در صورت اعتراض امر به هیات کارشناسی می رود و دومرتبه باید کاشناسان جدید بررسی نمایند و…
   ۳. در صورت عدم اعتراض باید به شعبه اجرای احکام مربوطه مراجعه و درخواست تعیین وقت برای مزایده نمایید.

 2. سلا م و عرض ادب واحترام
  اگر یکی از وراث حاضر نباشد قدرالسهم خود را به وراث دیگر بفروشد و حتی حاضر به گرفتن قدرالسهم خود از تقسیم اموال نباشد واصرار به فروش آن از طریق مزایده کند وراث دیگر در مقابل چه کاری می توانند انجام دهند
  اگر درهنگام مزایده یکی از وراث در مزایده شرکت کند و برنده مزایده شود آیا وراث می توانند تقاضا کنند که با برنده مزایده که از وراث می باشد با هم تفاهم دارند دیگر نیازی نیست که قدرالسهم آنها از طریق دادگاه پرداخت شود فقط قدرالسهم شاکی ووجوهی که دادگاه مشخص می کند پرداخت شود .
  متشکرم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما باید از طریق دستور فروش اقدام نمایید تا ملک به مزایده گذاشته شود
   ۲. شما می توانید با بقیه وراث که هماهنگی کنید و همگی به عنوان یک پیشنهاد خرید وارد مزایده شوید
   ۳. بعد از مزایده دیگر امکان تغییر وجود ندارد

 3. با سلام و خسته نباشید
  بعد از پرداخت ده درصدی ارزش مورد مزایده برای شرکت در مزایده، در صورت باختن در آن مزایده این وجه پرداختی مسترد می شود یا خیر؟

 4. با سلام و احترام،
  من درخواست فروش آپارتمان مشاعی که ۷۵ درصد آن به نام من و ۲۵ درصد آن به نام شخص دیگری است را از دادگاه نموده ام و دستور فروش صادر شده و تاریخ مزایده نیز معین گردیده است.
  ۱- آیا اگر در مزایده قیمت پیشنهادی من برای خرید با شخص دیگری برابر باشد، من اولویت دارم یا برای برنده شدن حتما باید قیمت بالاتری پیشنهاد دهم؟ ظاهرا موضوعی به نام حق شفعه وجود دارد
  ۲- اگر من برنده مزایده باشم، باید فی المجلس ده درصد کل مبلغ را بپردازم یا باید صرفا ده درصد سهم شریک دیگر را بپردازم؟
  ۳- در صورتی که افرادی در مزایده شرکت کنند ولی ده درصد مبلغ مزایده را به همراه نداشته باشند و صرفا جهت افزایش قیمت مزایده حضور پیدا کرده باشند، آیا حق حضور در جلسه مزایده و پیشنهاد قیمت دارند یا حضورشان در چلسه مزایده غیر قانو نی است؟ ماده قانونی در این مورد چیست؟
  ۴- در مورد دستور فروش، مهلت ۲ ماهه که در سایر مزایده ها به محکوم علیه داده میشود باز هم وجود دارد یا صرفا مهلت یک هفته ای طرح شکایت وجود دارد؟ حداکثر زمان رسیدگی قانونی به طرح شکایات احتمالی چقدر است و سند انتقال اجرایی پس از چه مدتی از تاریخ مزایده ، به نفع برنده تنظیم خواهد شد؟
  موفق باشید
  با احترام مجدد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درصورت تساوی قیمت ها شما اولویت دارید
   ۲. قانون ساکت است در این خصوص اما رویه اکثرا به این گونه می باشد که صرف پرداخت ۱۰ درصد شریک کافی است برای اطمینا بیشتر به اجرای احکام مربوطه مراجعه نمایید.
   ۳. ده درصد مزایده اصولا در خود اجرای احکام از طریق کارتخوان پرداخت و یا بعدا واریز می گردد ولی شما می توانید این مسئله با اجرای احکام هماهنگ نمایید تا از حضور افراد متفرقه ممانعت بعمل آورد
   مستند قاونی ان ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام می باشد
   ۴. دستور فروش قابل تجدیدنظر و اعتراض نمی باشد و مدت رسیدگی به ان قابل تعیین نمی باشد بسته به شعبه رسیدگی کننده و نوع مال و … متفاوت است

 5. با سلام
  بنده برای مهریه مالی رو معرفی کردم که دیروز در مزایده به فروش رفت (بابت ۳۰ سکه مهریه) و اکنون توانایی پرداخت ۳۰ سکه را دارم
  آیا با پرداخت ۳۰ سکه میتوانم مال مورد مزایده را برگردانم یا خیر ؟
  اگر میتوانم تا چند روز پس از مزایده امکان پذیر است؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درصورتی که به فروش رفته دیگر قابل برگشت نیست مگر با خریدار مذاکره نمایید
   ضمنا اگر میزان مهریه بیشتر از ۳۰ سکه بوده و مال معرفی شده تنها ۳۰ عدد را پوشش می داده است بهتر است تمکن شما مخفی باقی بماند

 6. با سلام ….ملک پدری بنده از طریقه مزایده و در دادگستری و با حضور وکیل فروخته شد البته خریدار یکی از وراث میباشد با گذشت چیزی حدود دو ماه از تاریخ مزایده هنوز دادگاه یا وکیل به ما جهت دریافت سهم الارث اعلانی نداشتند با توجه به اینکه به خدیداریک ماه فرصت داده شده بود .

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   برای دریافت سهم الارث ابلاغ یا اعلامی نمی شود و خودتان باید دائما به اجرا مراجعه نمایید اما قابل ذکر است تازمانی که به صورت قطعی ملک به نام برنده مزایده نشود که ممکن است کمی زمان بر باشد اجرای احکام دستور واریز هیچ پولی نمی دهد لذا با مراجعه به اجرای احکام تقاضای تصریع در روند انتقال بنمایید

 7. .با سلام و احترام
  در صورتی که در مزایده اول ،دوم،سوم خریداری پیدانشد تصیم دادگاه چه خواهد بود.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   مال از توقیف خارج می شود و طلبکار باید مال دیگری معرفی نماید و یا درخواست حکم جلب نماید.

 8. در صورت داشتن مستاجر و بدهی ودیعه رهن ملک در حال مزایده تکلیف خریدار در قبال بدهی ودیعه چیست؟سند ا.ر تا قبل از پایان قرداد اجاره بنام مالک جدید و برنده مزایده بشود آیا باید مبلغ رهن را بعهده بگیرد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   طلب شما (مال الرهانه) ارتباطی به فرد برنده مزایده ندارد و باید از موجری که با ایشان قرارداد تنظیم نموده اید مطالبه نمایید

 9. سلام و خسته نباشید،
  ۱،آیا در مزایده ی مرحله ی اول با وجود یک نفر مزایده برگذار میشود یا حداقل باید دو نفر باشند؟
  ۲،امکان کمتر زدن تا سی درصد قیمت پایه در مرحله اول وجود دارد؟
  ۳،در صورت بردن مزایده میتوان به جای مهلت یک ماهه برای پرداخت مهلت بیشتری گرفت؟

  با سپاس

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. انجام مزایده مقید به تعدادنفرات نمی باشد و با هرتعداد برگذار می شود
   ۲. مبلغ مزایده از قیمت پایه تعیین شده بر اساس کارشناس تعیین می شود و امکان پیشنهاد کمتر از آن وجود ندارد
   ۳. در صورت موفقیت در مزایده امکان اخذ زمان بیشتر از یکماه وجود ندارد

 10. باسلام..من یک پرایدرو بابت مهریه توقیف کردم بعدازقیمت کارشناسی واعتراض همسرم وکارشناسی مجدد قیمت گذاشته شده..سوالم اینه که روزمزایده خودم میتونم شرکت کنم؟وبا بالاترین قیمت پراید رو بردارم؟درضمن درصدی که بایدبه دادگستری پرداخت کنم چه مقداراست؟باتشکرازعنایت شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. قطعا شما و هر شخص دیگری می توانید شرکت نمایید
   ۲. باید معادل ۱۰ درصد از قیمت کارشناسی شده را حسب مورد در حساب مورد نظر شورا یا نقدا تودیع نمایید

 11. با سلام.میشه لطفا بفرمایید معمولا از زمان ارائه درخواست اجرای مزایده ملکی ک بابت مهریه توقیف شده تا به فروش رسیدن ملک فوق چه مدت زمانی طول میکشه؟سپاس

 12. باسلام
  آیا مزایده تنها راه حل در مورد اموال موروثی مورد مناقشه است، حتی اگر تمام وراث بجز یکی از آنها موافق تقسیم ملک و صلح باشند؟
  قطعه زمینی دارای هفت وارث است که یکی از آنها در فرایند تقسیم مشارکت نمی کند. از طرفی وراث موافق مزایده نیستند و خواهان نگهداری ملک هستند، آیا راه حلی بجز مزایده وجود دارد؟
  با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir.
   ۱. درصورتی که حتی یک نفر هم موافق نباشد شما باید دستور فروش که در پی ان ملک به مزایده گذاشته می شود را مطرح نمایید
   ۲. راه حل این است که در جلسه مزایده با بالاترین قیمت خریداری نمایید و سپس سهم ورثه ممتنع را به ایشان پرداخت نمایید

   1. ضمن عرض سلام، اگر درست متوجه شده باشم به این معنی هست که نماینده مالکینی که تمایل به نگهداشت ملک دارند بعد از برنده شدن باید سهم دیگر شرکا رو به خودشان بازگرداند؟ پس سهام دار بودن حقی رو برای ایشان دال بر عدم پرداخت سهم مالکیت خود و شرکا ممتنع به صندوق دولت ایجاد نمیکند؟

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     رویه متفاوت است اما در اکثر موارد شریک برنده شده در مزایده نیاز نیست سهم خود را نیز پرداخت نماید
     بهتر است از اجرای احکام مربوطه سوال نمایید

 13. با عرض سلام بنده دو دانگ از منزل پدر شوهرم برای مهریه ام بوده همه ی کارها صورت گرفته تا مرحله مزایده یک بار مزایده صورت گرفت ولی مشتری نبود الان پدر شوهرم فوت شدن و مشتری برای منزل پیدا شده میخوام ببینم میتونم مشتری را به دادگاه معرفی کنم بدون نیاز به وارثین یا که حتما امضای اونها برای فروش خونه اجباری است؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در روز مزایده دوم ایشان باید به عنوان خریدار وارد شود و تقاضای خرید را مطرح نماید و به امضای رضایت وراث ندارد

 14. سلام، ممنون از شما
  من سند خانه ام را برای آزاد کردن ماشین توقیفی یک نفر به عنوان وثیقه گذاشتم. طرف ماشین را فروخته و دادگاه خانه من را به مزایده گذاشته است. می خواستم بدونم:
  ۱) اینکه در ماده ۱۳۱ گفته شده است ”به هر میزان که خریدار پیدا کند”، ای میزان تا ۱۰ درصد را چه کسی تعیین می کند و آیا قابل اعتراض هست؟
  ۲) اگر خانه من تو مزایده فروش نرفت، یک مال دیگر از من معرفی می شود یا از محکوم علیه؟
  متشکرم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. کارشناس قیمت ملک را تعیین و روز مزایده به بالاترین قیمت که البته از مبلغ کارشناسی کمتر نباشد فروخته خواهد شد و البته قابل ذکر ست افرادی که قصد شرکت در مزایده دارند ابتدا باید ۱۰ درصد از قیمت کارشناسی شده را پرداخت نمایند
   ۲. مورد مزایده تا ۲ مرتبه می تواند به مزایده برود و بعد از ان درصورت عدم وجود خریدار ازاد می شود و محکوم علیه موظف است مال دیگری معرفی نماید

 15. ۱_املاک موروثی مرحوم پدرمان توسط یکی از وراث به مزلیده کذاشته شده و یکی از وراث برنده مزایده شده و ده درصد اول را پرداخته است و قیمتی که ایشان داده بوده از قیمتی پیشنهادی من بیشتر بوده است ولی ظرف یکماه نتوانسته مابقی را پرداخت نماید حالا من میتوانم برنده مزایده باشم یا نه؟ چون قیمت پیشنهادی من کمی پایینتر از ایشان بوده و برنده دوم محسوب میشوم حالا که نفر اول پرداخت نکرده من میتوانم تقاضای پرداخت کنم؟
  ۲_اکر امکان دارد باید از چه طریق اقدام کنم

 16. با سلام
  من سه دانگ از منزل مسکونیم را به نام همسرم منتقل کرده ام و ایشان اکنون دستور فروش سهم خود را از دادگاه گرفته است و ملک به مزایده خواهد رفت . آیا من حق شفعه دارم که به بالاترین قیمتی که در مزایده ، پیشنهاد شد ، سهم همسرم را خریداری نمایم و از فروش ملک جلوگیری کنم ؟
  آیا قبل از اجرای مزایده می توانم به قیمت کارشناسی، سهم همسرم را خریداری کنم ؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   قبل از مزایده فقط باتوافق می توانید با همسرتان می توانید خریداری نمایید در غیر اینصورت در هنگام مزایده می توانید به عنوان خریدار شرکت نمایید که در اینصورت در اولویت می باشد

   1. سلام و تشکر بابت پاسخ سریعتان
    منظور این است که من هم باید در مزایده شرکت کنم و قیمت اعلام کنم یا اینکه می توانم به بالاترین قیمت پیشنهاد شده خریداری کنم ؟ اگر قیمت پیشنهادی من پایین باشد، چطور در اولویت قرار میگیرم ؟

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. شما نیز باید در مزایده شرکت نمایید
     ۲. در خصوص اولویت شما قانون گذار ساکت است که ایا در صورتی که چند نفر قیمیت بالا و یکسان دهند شما در اولویت هستسد یا در هر حال در اولویت هستید لذا بهتر است پاسخ دقیق را از اجرای احکام جویا شوید

 17. سلام
  یکی ازدوستان نزدیک محکوم له در مزایده بوده که طلب ایشان کمتر از ملک مزایده ای می باشد آیا در صورت برنده شدن در مزایده با توافق میشود طلب محکوم له رو از مبلغ مزایده کم کرد و مابغی رو به حساب دادگاه واریز کرد یا طلب محکوم له رو با چک دیگری پرداخت کرد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ایشان می توانند مورد مزایده را به جای طلب خود بردارد اما مابقی مبلغ ملک را باید تا ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب دادگستری واریز نماید

 18. ایا می توان سهم خود ار ملک مشاع را که در جریان فروش از طریق مزایده دادگاه می باشد یه شخص دیگری منتقل نمود یا فروخت

 19. سلام وقت بخیر
  سوال بنده از خدمتتون این میباشد که یک ملکی میباشد که چند نفر شریک هستند و یک تقسیم نامه بین خودشون که مربوط به چند سال پیش میشود هم موجود است که هرکدوم در سهم خود تصرف کردند منتها چند نفر از شرکا با شخصی قراداد مشارکت منعقد نمودند بدون رضایت شریکی که مالک دو دانگ میباشد و حال ان یک نفر از شرکا حاضر به مشارکت نمیباشد و سازنده ملک با وکالتی که از شرکای موافق داشتند وکیلی را انتخاب و علیه شریک ناراضی طرح دعوا کردند که مال شخص ناراضی را سمت مزایده ببرند
  سوال بنده این هست که از نظر قانون قرارداد مشارکت نسبت به چهار دانگ درست می باشد با وجود اینکه تکلیف دو دانگ شریک ناراضی مشخص نشده است و در قراداد مشارکت قید شده این قراداد غیرقابل فسخ و لازم الاحرا است و با وجود قراداد مشارکت ، میشود اقدام به مزایده دو دانگ شریک ناراضی کرد؟
  ممنون

 20. سلام
  دریک آپارتمان سه شریک هستیم که بنده ٣دانگ ودومی ١دانگ وسومی٢دانگ سهم داریم وباتوجه به اینکه ملک مشاع غیرافراز میباشد وبنده بخاطراختلاف دراستفاده درخواست تقسیم وفروش داده ام وازانجا که بانفردوم که یک دانگ داردمشکلی ندارم آیا میشه درصورت برنده شدن درمزایده فقط سهم ٢دانگ نفرسوم راپرداخت کنم ویک دانگ نفردوم دست خودشان بماند خواهشاًراهنمایی بفرماییید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   از لحاظ قانونی منعی وجود ندارد و در موارد مختلف این امر در اجرای احکام پذیرفته شده است اما بهتر است از شعبه مربوطه سوال نمایید چون ممکن است رویه ان شعبه متفاوت باشد

 21. سلام و عرض ادب در مورد مبالغ پرداختی در مورد هزینه پارکینگ و بیمه خودرو مورد مزایده که از طرف خریدار پرداخت می گردد آیا قابل برگشت از مبلغ پرداختی مزایده می باشد و طبق کدام ماده می شود درخواست پرداخت وجوه را نمود

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. در موادمختلف قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده است “مزایده و هزینه های اجرا” حال نظرات متفاوت است که در اکثر موارد هزینه های پارکینگ و بیمه را شامل هزینه های اجرا نمی پذیرند
   ۲. در هرصورت ابتدا طی لایحه ای از قاضی اجرا درخواست محاسبه انها را بنمایید در صورت عدم پذیرش چاره ای جز طرح دادخواست جداگانه ای مبنی بر مطالبه وجه بابت ان موارد وجود ندارد

 22. سلام
  ملکی که ۵ دانگ آن متعلق به بنده بود بدلیل عدم حضور مالکین ۱ دانگ از طریق دادگاه به مزایده گذاشته شد، قیمتی که کارشناس اعلام کرد بدلیل وقفه ای که بخاطر کرونا افتاد و حهش خیلی زیاد قیمت ملک، روز مزایده خیلی خیلی کمتر از قیمت اصلی ملک بود و عوامل اجرا کننده برای شرکت اینجانب در مزایده سنگ اندازی کردند و ملک رو به فرد دیگه ای حتی نه به قیمت بالاتر , به قیمت پایه فروختند در صورتیکه بنده با داشتن ۵دانگ با قیمت پایه خریدار بودم. حالا چه کنم خیلی مستأصل شدم ملکم باقیمت خیلی پایینتر از بازار فروش رفته و پولم معلوم نیست چه موقع به حسابم بیاد و قیمتها هم روز به روز بالا میره و من سرپناه دیگه ای ندارم لطفاً راهنماییم کنید?

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. سوال شما بسیار کلی است و امکان پاسخ قطعی وجود ندارد
   ۲. اگر می خواهید شرایط به قبل از مزایده برگردد باید مدارک و شرایط و اوصاف مزایده بررسی شود تا مشخص شود امکان ابطال مزایده وجود دارد و یا خیر
   ۳. اگر می خواهید به پول خود زودتر برسید به اجرای احکانم ماجعه و تقاضای تسریع در روند پرونده را نموده و در روند سند خوردن به نام خریدار کمک های لازم را انجام دهید

   1. ممنون از پاسختون
    الان بیشتر پیگیر این هستم که دادگاه زودتر پولم رو بده، ولی با توجه به درست کارنکردن عوامل، چه جوری میتونم پیگیری کنم که زودتر به پولم برسم و اگه اینکار رو به وکیل بسپارم حدودا چقدر هزینه داره؟ ?

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     راهکار خاصی وجود ندارد جز مراجعه مکرر و همکاری لازم برای سند خوردن به نام خریدار

 23. با عرض تشکر و سپاس
  من برنده مزایده خودرو شدم و ده در صد را واریز کردم اما نماینده قانونی وراث از تحویل خودرو خوداری میکند ،راه حل چیست

 24. سلام ببخشید مالی که توی مزایده شرکت کرده محکوم علیه ان را برده است تا چند وقت امکان پرداخت مبلغ دارد ایا امکان دارد که بیشتر از یکماه طول بکشد؟

 25. سلام خسته نباشید مبلغ مزایده تا چه وقت به کسی که در مزایده برنده نشده است به حسابش واریز میشود وتا چه مدت فردی که در مزائده برنده شده است میتواند مبلغ را به دادگاه بدهد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درخصوص سوال اول از اجرای احکام مربوطه سوال نمایید
   ۲. فرد برنده از تارخ انجام مزایده فقط تا یک ماه مهلت پرداخت مابقی مبلغ را دارد

 26. سلام
  بعنوان طلب مهریه واجرت المثل که مبلغش معادل ۵۵درصد ملک توقیفی میباشد هفته دیگر وارد مزایده میشود
  سوال:
  ۱- ایا اگر خودم بخواهم بردارم فقطاین ۵۵درصد معادل سه دنگ را قانون به نامم میکنه ؟
  ۲-ایا من پولی دراین مزایده باید پرداخت کنم ؟
  ۳محکوم علیه تا کی وقت دارد سهم من را بنامم کند؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. نسبت به ۵۵ درصد فقط قیمت ان به شما داده می شود نه سه دانگ از آن
   ۲. در صورتی ملک به نام شما می شود و باید پولی واریز نمایید که شما به به عنوان خریدار در مزایده شرکت نمایید و در این صورت باید ظرف یکماه از تاریخ مزایده مابقی قیمت را باید واریز نمایید
   ۳. در اینخصوص مهلتی وجود ندارد و شما باید پیگیری نمایید تا کارهای انتقال سند به سرعت انجام شود

 27. باسلام. بنده ملکی رو به ارزش ۲/۹۰۰میلیارد تومان درتهران بخاطراصل چک به مبلغ ۱/۲۰۰میلیارد تومان توقیف کردم و درحال دادن درخواست مزایده می‌باشم و شکایت دیگری درهمان موضوع چک به عنوان تاخیر تادیه چک مذکور دارم به مبلغ حدودی ۱/۳۰۰میلیارد تومان از زمان سررسید تا اجرای حکم که هنوز به علت اطاله دادرسی طرف مقابل در حالت تجدید نظر میباشد.حال سوال بنده این است که آیا می‌توان این دو شکایت از یک منشاء چک را در قالب یک مبلغ در مبلغ مزایده گنجاند و مللک رو تملیک کرد و آیا درصورت امکان مابالتفاوت قیمت ملک رو محکوم له باید پرداخت کند یا باید محکوم له به صورت دانگ از آپارتمان فوق به نامش میخورد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. در غالب یک مبلغ خیر اما می توانید توقیف مازاد نمایید که عملا همان در غالب یک مبلغ است و می توانید در مزایده شرکت نمایید و خودتان ان را تملیک نمایید
   ۲. باید مابه التفاوت ان را به حساب دادگستری واریز نمایید

 28. با سلام. مبلغ محکوم به در دو دادنامه جدا گانه جمعا به مبلغ ششصدو هشتاد میلیون تومان بوده که بابت این بدهی محکوم علیه دادگاه کل شش دانگ ملک او را که به مبلغ یک میلیاردو ششصد میلیون تومان کارشناسی شده را در فروردین ۱۳۹۶ مزایده گذاشته و بنده در نوبت دوم مزایده با شصت میلیون تومان بالاتر از قیمت کارشناسی برنده و ملک به نام اینجانب انتقال یافت.حالا پس از گذشت سه سال از زمان مزایده محکوم علیه دادخواستی مبنی بر رعایت نکردن قسمت اخر ماده ۵۱ احکام مدنی داده (مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.) و گفته باید بخشی از ملک بفروش میرفت و خواستار ابطال سند و مزایده شده است.مزید اطلاع نامبرده در نوبت اول مزایده که شش دانگ ملک بفروش گذاشته شده بود هیچگونه اعتراضی ننموده و بر این اساس دادگاه در نوبت دوم هم همان مقدار را مجددا به مزایده گذاشته.سوال من این است که نظر دادگاه در ارتباط با دادخواست چه خواهد بود.تشکر
  ❬ قبلی

 29. با سلام جلسات مزایده ای که جهت اجرا گذاشتن مهریه و ضبط اموال غیر منقول برگزار میشود به صورت شفاهی است ؟ و با توجه به مبالغ دیگر شرکت کنندگان می توان چند بار اعلام قیمت کرد؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به صورت شفاهی انام می گردد اما در نهایت در صورتجلسه نوشته می شود
   در اغلام قیمت محدودیتی وجود ندارد

 30. من صاحب چهار سهم از شش سهم ملکی باارزش هستم شریک من برای رفع عقده های روانی حاضر به فروش با هر قیمتی به من نیست. ملک برای من باارزش هست و نمی خواهم در مزایده دست غریبه بیافتد چه راهکاری را برای شرکت در مزایده پیشنهاد می کنید ایا تبصره ای قانونی برای طرف مقابل که سهم بیشتری در ملک دارد برای خرید ملک وجود دارد در ضمن ملک قابل افراض هم نیست

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   متناسفانه در این خصوص مستند قانونی وجود ندارد و برای برنده شدن باید بالاترین پیشنهاد را بدهید

 31. سلام مالی را در مزایده بردم و تمامی شرایط قبل و بعد از مزایده انجام شده .کلیه مواد قانونی مربوط به یک مزایده چه از طرف بنده و چه از طرف اجرای احکام صورت گرفته وده درصد مزایده پرداخت گردیده.اکنون محکوم اله میخواهد اعتراض به مزایده بزند.آیا ایشان میتواند بدون هیچگونه تخلف در مزایده آن را ابطال نماید؟

 32. با سلام
  احتراما خواهشمندم راهنمایی فرمائید:
  در خصوص مزایده ی ملک مشاع موروثی، آیا همه ی شرکت کنندگان از قیمتهای پیشنهادی مطلع هستند (پیشنهاد قیمت عیان است؟) در این صورت در جلسه مزایده امکان افزایش قیمت توسط محکوم علیه (شرکا) وجود دارد؟ شرایط مزایده شبیه به مناقصه در پاکات در بسته هستند یا شبیه به حراج فی المجلس قیمت تغییر میکند؟
  با تشکر

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ملک مشاع برای مزایده بوسیله کارشناس قیمت گذاری می شود و به طرفین ابلاغ می شود تا در صورت اعتراض کتبا بیان نمایند لذا همه شرکا مطلع خواهند شد
   در جلسه مزایده هرکس نسبت به نظر کارشناس قیمت بالاتری بگوید برنده خواهد شد
   نیاز به پاکت در بسته نیست اما قبل از جلسه باید ۱۰ درصد از قیمت کارشناسی را به حساب دادگستری واریز نمایید

 33. سلام یه ملک داریم که وراثش به توافق نرسیدن الان میخوایم بدیم قانون با مزایده حلش کنه
  خواستم بدونم قیمت مزایده با بازار آزاد چقدر تفاوت داره ؟ الان تو بازار آزاد اینجا متری ۸ تومانه بنظرتون مزایده متری چقدر روش میزاره ؟
  ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   قیمت آزاد با قیمت اعلامی کاررشناس تفاوت چندانی ندارد انچه گاهاً باععث تضرر مالکین مشاع می شود تورم ملک بعد از ارائه نظر کارشناس و قبل از مزایده است

 34. سلام
  درمورد مال غیرمنقولی که از طریق دستور فروش به مزایده رفته آیا زمان مزایده به طرفین ابلاغ می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *