نمونه دادخواست تقسیم ترکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  تقسیم ترکه, وکیل تقسیم ترکه. دادخواست تقسیم ترکه

ذکر چند نکته:

 • افرادی که حق درخواست تقسیم ترکه را دارند:
 1. هرکدام از ورثه متوفی
 2. اگر متوفی وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.
 3. اگر برای وراث محجور، قیم معین شده باشد، قیم محجور حق درخواست تقسیم ترکه را داراست.
 4. اگر در بین وراث جنینی باشد که ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی وی از سوی دادگاه امین معین می گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت.
 5. موصی له اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. و در صورت قبول، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

 • اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه:
 1. اخذ گواهی انحصار وراثت
 2. مهر و موم ماترک
 3. تحریر ماترک
 4. قبول یا رد ترکه
 5. تصفیه ماترک
 6. تقسیم ماترک
 • مرجع صالح: ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

لذا برای طرح دعوی تقسیم ترکه باید به آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کرد حتی اگر اموال او و یا وراث در محل دیگری باشند.

 

نمونه دادخواست

 در زیر سه نمونه دادخواست تحریر گردیده است که البته هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید آن را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید .

با توجه به اینکه طرح این دعوی مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد می باشد لذا جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه توصیه می گردد از مشاوره وکلای متخصص استفاده نمایید.

 

 

نمونه دادخواست۱

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن الزام به تقسیم ماترک مرحوم ………….  با تعیین قدرالسهم هر یک از وراث طبق فرم ۱۹ اداره مالیاتی ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱-گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی ” نام شهرستان “۲- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری۳- ” مدرک مورد نیاز دیگر “
 

ریاست محترم …..

احتراماً به عرض می رساند اینجانب و خوانده های محترم همگی ورثه حین الفوت مرحوم ………… می باشند که در تاریخ …….. درگذشته است که گواهی انحصار وراثت شماره ……………. صادره از شعبه اول حقوقی حصر وراثت مبارکه نیز موید این امر می باشد.

نظر به عدم توافق وراث به تقسیم ترکه، تقاضای صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی و در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

امضا

 

 

نمونه دادخواست۲

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱-گواهی انحصار وراثت شماره …… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی ” نام شهرستان “۲- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری۳- ” مدرک مورد نیاز دیگر “
 ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت متوفی ”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان………فرزند……..مورث قانونی در تاریخ……در محل اقامت دائمی خود در ……. در گذشته اند و اینجانب      به شماره شناسنامه ………. و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه ………… ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره ……… مورخ   صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان”مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه ما ترک فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

امضا

 

 

نمونه دادخواست۲ 

برگ دادخواست به ……….

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱_ تقسیم ترکه ۲- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق گواهی حصر وراثت شماره ………….. ۲- تصویر مصدق لیست ماترک
 ریاست محترم …..

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

۱- اینجانب ………….. ورثه ی قانونی شادروان آقای/خانم ………… به شماره شناسنامه ……………. متولد …………. صادره از ……………. که دارای نسبت …….. با متوفی هستم. ایشان در تاریخ ………… به علت ………….در منزل شخصی/ بیمارستان واقع در …………… به رحمت خدا رفتند. ۲- به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره …………. صادره از شعبه …………… ورثه ی شخص متوفی مشخص شده‌اند. ۳_ در حال حاضر ماترک متوفی در تصرف دیگر وراث می‌باشد. ۴_ لازم به ذکر است که بنده با توجه به مراجعات مکرر به دیگر وراث خواهان مشخص شدن وضعیت ترکه شده‌ام ولی متاسفانه هیچ سودی در بر نداشته است. ۵_ همچنین ماترک مورث اینجانب فی‌الحال در خطر تضییع و تفریط می‌باشد. فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۴، ۱۷۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعا است.امضا                                                                                                                           

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

.

75 thoughts on “نمونه دادخواست تقسیم ترکه – قاسم نجفی بابادی

 1. سلام ما ۵ نفر وراث هستیم ۱- یک نفر ملک ورثه ای را تصرف ۲- یک نفر مجهول المکان که درسال ۱۳۶۴به المان رفته و حالا ۱۵ سال است از او خبر نداریم (مجهول المکان) ۳- و وقتی مشتری برای خرید امد بنگاه معاملات ملکی گفت چون یکی از وراث شما نیست نمب توانید ملک را بفروش برسانید. ۴- واما من بعنوان یکی از وراث خودم تنهایی میخواهم اقدامات قانونی فروش ملک و دریافت سهم خود را انجام دهم لطفا راهکار ارائه فرمائید و هزینه آن چقدر است و چقدر زمان میبرد و همچنین مدارک مورد نیاز چیست. ۵- مدارکی که دارم عبارتنداز انحصار وراثت، گواهی عدم افراز، سند مالکیت ملک. ممنون از جواب شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما باید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست دستور فروش مطرح نمایید
   ۲. برای طرح این دادخواست نیاز به حضور همه وراث نیست.
   ۳. بعد از رسیدگی دادگاه و ارجاع به کارشناس بر اساس نظر کارشناس ملک به مزایده رفته و بفروش می رسد و سهم شما پرداخت خواهد شد.

  2. باسلام و عرض ادب
   ورثه فقط عبارتست از من و برادرم ( دو فرزند پسر ) ترکه هم یک منزل مسکونی بوده که پدرم با سند عادی سی سال پیش خریداری کرده، حالا که پدر فوت کرده برادرم ملک پدری را ( دارای سند عادی ) بدون اجازه من ساخته، و مدعی است که از پدرم خریده است.
   سوال: بر فرضی که خریداری نکرده باشد، از طرفی در ملک پدری ساختمان ساخته من با چه خواسته ای طرح دعوی کنم. باتشکر

  3. سلام و عرض ادب
   میخواستم بدونم فرق دادخواست تقسیم ماترک با دادخواست مطالبه اموال منقول و غیر منقول چیه ؟ برای منزل پدری که یکی از وراث غائب هست کدام دادخواست باید ارائه شود و از طریق دفاتر الکترونیک باید اقدام کنم یا مستقیم به دادگاه برم ، ممنون

   1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
    دادخواست تقسیم ترکه زمانی مصداق دارد که فردی فوت نماید و ورثه خواهان تقسیم اموال به جا مانده باشند
    اما دادخواست مطالبه اموال منقول و غیر منقول در موردی است که فردی مالی را خریده است و یا به امانت داده و اکنون حسب مورد تقاضای گرفتن ان را دارد
    باید دادخواست تقسیم ترکه از طریق دفاتر الکترونیک مطرح نمایید

 2. با سلام
  پدر بزرگ و مادر بزرگ بنده سالها است که فوت کرده اند که با گذشت سالها وراث که دایی ها و خاله ها میباشند هیچ گونه اقدامی جهت تقسیم ترکه نکرده اند لازم به ذکر است که چون خانواده ما سالها در شهر دیگری سکونت داشته هیچ اطلاعی در خصوص نوع و مقدار ترکه نداریم و از تعداد اندکی که مطلع هستیم تحت دخل و تصرف از سوی دیگران قرار گرفته.
  ۱- چگونه از مقدار و نوع ترکه اطلاع پیدا کنیم؟
  ۲- دادخواست تقسیم ترکه از شهر محل سکونت من قابل انجام می باشد؟
  ۳- با توجه به اینکه ترکه در روستا هست و تقریبا بدون سند می باشد چگونه از از مقدار تصرف شده ها مطلع شویم؟
  سپاس

  1. ۱. اگر مادرشما از جمله وراث می باشد می تواند به شورای حل اختلاف محل فوت متوفی مراجعه و تقاضای تحریر و مهرموم و تقسیم ترکه مطرح نماید
   ۲. اگر اموال دارای سند رسمی باشند از طریق استعلام قابل تشخیص اند
   ۳. اگر سند رسمی ندارد با ارائه قولنامه یا استشهادیه محلی قابل اثبات اند

   1. با سپاس از شما
    بنده فراموش کردم مادر بنده که از ورثه هستند در قید حیات نیستن بنده به عنوان یکی از ورثه مادرم میتوانم تقاضای تحریر و مهرموم و … بکنم یا احتیاج به وکالت کاری از دیگر وراث (خواهر و برادر) هست؟

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. اگر مادر شما قبل از متوفی فوت نموده باشند شما به هیچ عنوان جز وراث نیستید
     ۲. اگر بعد فوت متوفی مادر شما فوت نموده اند می توانید آن اقدامات را انجام دهید

 3. باسلام و عرض ادب،بنده خواهان سهم خودازیک باب منزل مسکونی هستم به گواهی انحصاروراثت،ولی متاسفانه مابقی وراث حاضربه همکاری وفروش نیستند،چگونه وازچه طریقی میتوانم سهم خودرامطالبه کنم

 4. با سلام و خسته نباشید یک ملکی هست که در ورثه هستش و یکی از وراث به رحمت خدا رفته که سهمش به زنه و بچه هاش میرسه که دوتا بچه صغیر داره که مادرشون قیم آنها شده و همگی انحثار وراثت دادن و فرم ۱۹ هم دارند و همگی قصد فروش دارند و مشتری پیدا شده برا خرید و حتی دم بنگاه معامله شده قلنامه هم نوشته شده و همگی امضا کردند ، ولی الان که محضر رفتند برای انتقال سند، ریس محضر یه برگه داده که برید دادگاه واحد سرپرستی که کارشناس بفرسته ،ماهم رفتیم واحد سرپرستی ولی انها میگند که باید اول همه وراث از این ملک باید دادخواست تقسیم ترکه بدین تا ما برسی کنیم و اجازه فروش ملک را بدیم ،که این پروسه زمان بر و تقریبا ۲ ماهی طول میکشه و مشتری هم که پول داده ناراحت شده که خیلی زمان میبره ، آیا راهی هست که نخواهیم این روند را پیش بریم ، یا حتمی باید همین کارها را انجام بدیم ، خواهشا اگه میشه راهنمایی کنید،

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بنظر بدون طرح دادخواست تقسیم ترکه راهدیگری وجود ندارد چراکه برای فروش سهم صغیر نیاز به اجازه مدعی العموم (واحد سرپرستی دادگاه ) دارد (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی) اما واحد سرپرستی راسا نمی تواند در این امور دخالت نماید مگر اینکه ابتدائا دادخواستی مطرح شود و سپس بر اساس ان اظهارنظر نماید که بهترین عنوان برای طرح دادخواست همان تقسیم ترکه می باشد.

 5. جناب آقای نجفی بابادی با سلام واحترام، از دیدن نمونه دادسخواتها بسیار خوشحال ومتشکرم.
  انحصار وراثت انجام دادم ولی یکی از وراث به بهانه اینکه ورثه های دیگه در خارج از کشور وجود دارد، جلوی اقدامات بعدی رو گرفته. راه حل چیست؟
  قابل توجه: ورثه های دیگه با ملیت وهویت کاملا خارجی واصلا سابقه سجلی در ایران ندارند.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بهانه های افراد بدون وجود دلیل نمی تواند باعث توقف پرونده شود
   مفقولد الاثر بودن یا تابعیت دیگر داشتن ورثه نیز مانع از انحصار وراثت نیست

 6. سلام خسته نباشید پدری حدود۶۰ سال قبل فوت کرده نه فقره زمین باغوباغچه از ایشان مانده است انحصار وراثت هم دارد ۵دختر و۵ پسر ایشان دارند که برخی از انان فوت شده اند ووراثی دارند دو نفر از وراث به بهانه های مختلف از امضای تقسیم نامه ای که بین خودمان تنظیم کردیم خودداری می کنند می خواهیم داد خواست تقسیم ترکه بدهییم اولا راهش چیست؟ ثانیا اگر مجموع اموال متوفی در حدود یک میلیارد تومان باشد هزینه دادرسی وهمچنین حقالوکاله چقر می شود
  من قبلا هیچارتباطی با شما ودیگر مراکز مشلبه نداشته ام

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. تقسیم نامه در صورتی معتبر است که همه ورراث ان را امضا نمایند
   ۲. اگر تعدادی از وراث به هرعلت رضایت ندارند هریک از وراث دیگر می تواند راسا تقاضای تقسیم ترکه مطرح نماید و در این خصوص نیاز به رضایت دیگر ورثه ندارد
   ۳. هزینه دادرسی به علاوه هزینه دفاتر خدمات قضایی حدودا بین ۱۰۰ الی ۲۵۰ هزارتومان می باشد که البته هزینه کارشناس هم به ان اظافه می گردد
   ۴. میزان حق الوکاله بسته به نوع پرونده متفاوت است که پس از مراجعه حضوری و بررسی دقیق اوراق قابل تعیین است.

 7. باسلام و خسته نباشید پدربنده سال۷۵ فوت نمودند و کلیه ورثه به جز مادرم با برگ انحصارورثه و مالیات برارث دردارایی و محضر به بنده انتقال دادند و برادرم هم دردارایی انتقال داد و محضرهم وکالت و اقرارنامه هم اکنون مادر بنده که درانحضارورثه نوشته شده است یک هشتم اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار از عرصه هم سهم میبرند ؟ ضمن بدون درخواست تقسیم ماترک همگی توافقی به بنده واگذارکردند و لی بنچاق دارم و سند رسمی هنوز نگرفتم و در دست اقدام هست ولی ثبت قبول دارد که درسال ۷۷ همگی به من انتقال دادند تشکر از لطفتون که جواب میدهید فقط میخواهم بدانم مادر از عرصه سهمی دارند یا خیر ؟؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   مادر از قیمت عرصه سهم دارد نه از خود عرصه البته در صورتی که وراث از دادن قیمت امتناع نمایند می تواند از خود عرصه سهمش را مطالبه نماید

   1. با سلام مجدد از قیمت عرصه و نه خود عرصه رو بنده متوجه نشدم
    اولا ممنون که پاسخ دادید دوما مادر بنده وکیل کلیه ورثه بوده و با وکالت در محضر سند مالکیت مغازه را خود ایشان به بنده انتقال داده با امضاء خودشان این به معنی تقسیم ترکه نیست فقط یک هشتم ثمن اعیانی مونده منظورم اینه که طبق برگ انحصار ورثه فقط از قیمت ابنیه ارث میبرن ؟؟؟
    قیمت زمین مغازه حساب نمیشه چون کلیه ورثه بک سال بعد از فوت سهم خودشون رو از عرصه و اعیان انتقال دادن و بهاء اون رو دریافت کردن و فقط ثمن اعیانی یک هشتم مانده و بعضی افراد هم که فروختند به وکالت مادر فوت کردن
    تشکر از شما که وقت می گذارید جهت پاسخ دادن خدا نگهدارتون .

    1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
     ۱. مادر از عرصه و عیان ارث نمی برد اما از قیمت ان به نسبت سهمش باید پرداخت شود
     ۲. در صورتی که ورثه از پرداخت سهم مادر از عرصه و اعیان امکتناع کنند مادر می تواند از خود عرصه یا اعیان سهیم شود

 8. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. پدربزرگ بنده در مرداد امسال فوت کرده و طبق یک وصیت نامه عهدی خانه اش را به نوه پسری اش، زمین های کشاورزی را‌هم به پسرش واگذار کرده البته سندی جابه جا نشده است ، و فقط دو قطعه زمین به دخترانش و یه مغازه به پسر بزرگش واگذار کرده است. خواهران و برادربزرگ این وصیت را قبول ندارند و بردار کوچک تر که به عنوان وصی شناخته شده است نیز تاکید دارد که وصیت نامه باید اجرا شود زیرا من نه خانه و نه زمین کشاورزی را به شماهانمی دهم.الان خواهر و برادر بزرگ دادخواست ماترک داده اند و سوال اینجاست که با وجود وصیت نامه، درخواست ماترک چه کاربردی در تقسیم اموال بین آنهادارد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.‌

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درصورتی که دیگر ورثه ان وصیت را انکار نمایند دادگاه به ان توجه نمی نماید و و کسی که وصیت به نفع وی انجام شده باید طی دادخواستی تنفیذ ان را بخواهد

 9. خیلی ممنونم از راهنمایی شما. فقط اگر وصی درخواست تنفیذ بدهد سایر وراث باید چه اقدامی انجام بدهند؟ یعنی وراث می توانند درخواست تنفیذ وصیت نامه را بدهند؟ چون وصی به چند مورد از وصیت نامه عمل نکرده ، می توان با تکیه بر این موارد درخواست ابطال وصیت نامه را کرد؟ عذر خواهی من را بپذیرید جهت سوال مجددم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در مقابل تنفیذ وصیت وراث دیگر می توانند دادخواست عزل وصی به خاطر تخلفاتش مطرح نمایند

 10. با سلام و خسته نباشید
  پدرم چهار سال پیش فوت کردن یک باب مغازه یک آپارتمان مسکونی و مقداری سهام از ایشان بجا مانده است.قرار است مغازه که الان در تصرف برادرم هست- البته با رضایت بقیه وراث-با نرخ روز تقسیم شود آپارتمان هم مادرم زندگی میکند اما در مورد تقسیم سهام نمی دانیم چگونه عمل کنیم.لطفا راهنمایی بفرمائید.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   باید از طریق یک کارگزاری بورس و یا یک فرد متخصص در این زمینه ابتدا از قیمت روز آن سهام مطلع شده و بعد بر اساس قیمت سهام ان را همانند بقیه میراث تقسیم نمایید

 11. با سلام و احترام
  یک نفر فوت شده وراث ایشان طبق گواهی حصر وراثت مادر, زن ایشان و دو دختر که یکی از انها زیر ۱۸ سال سن دارد, هستند. با توجه به اینکه متوفی در زمان فوت بدهیهای زیادی داشته اول تحریرترکه صورت گرفته و مشخص شده که زن متوفی حدود ۱۲۰ میلیون تومان از بدهیهایممتوفی را پرداخته است مهریه وی نیز پرداخت نشده که به نرخ روز حدود ۱۵۰ میلیون تومان است. بعداز تحریر ترکه زوجه دعوای تقسیم ترکه را مطرح کرده که بعداز کارشناسی و مشخص شدن این امر که میزان دیون متوفی بیشتر از ترکه است حکم بر بطلان دعوای تقسیم صادر شده و در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. با توجه به اینکه درحال حاضر ترکه یک باب منزل مسکونی است زوجه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ظاهرا تنها طلبکار از متوفی زوجه است

 12. سلام وقت بخیر.
  برای دادخواست تقسیم ترکه در صورتی که وراث متوفی ۵ نفر باشند،امکان دارد اسم ۳ نفر از آنها رو در ستون خواهان نوشت؟
  آیا هر ۳ نفر میتوانن یک وکیل مشترک بگیرند؟

 13. سلام:
  از اینکه خالصانه جوابگویی متشکرم انشاالله باری تعالی زکات علمتان محسوب نماید
  مرحوم پدرم تمام اعمالش را وصیت نمود به وراث اما وصی (برادرم) آنرا مخفی نمود و به مرور اقدام به خرید اموال به عنوان سهم الارث نمود تا رو شدن آن زمان زرد -تنفیذ گرفتم از همه – حالا با چه عنوان بر علیه او میتوانم شکایت کنم لطفا بگویید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر منظور شما وصی با رضایت دیگر وراث خریداری و مبلغ ان را کامل پرداخته باشد و یا در وصایت این حق به وی داده شده باشد بلامانع است در غیر این صورت می توانید دادخواست عزل وصی و ابطال معاملات انجام شده مطرح نمایید

 14. سلام وقت بخیر
  پدرم چند سال پیش فوت کرده و بعد ۶ ماه برادرم فوت کردم
  پدرم ۸ فرزند به همراه همسر دارد و برادرم سه فرزند
  اموال پدرم دوتا خونه و یک مغازه هستش
  همه کارای مالیات بر اثر رو انجام دادیم و تمام و کمال
  هم برای پدرم و هم برای برادرم
  تا اینجا همه چیز درست هستش
  بخاطر اینکه بچه های برادرم کوچک هستن و حرف حدیث در نیاد تصمیم گرفتیم بیام دادگاه برای تعیین مبلغ ماترک
  که یکی از فرزندان مجبور به ثبت شکایت شدش
  شایان ذکر است ما فرزندان مشکلی برای مبلغ نداریم فقط بخاطر فرزندان برادرم هستش
  ۱-مراحل کار دادگاه حالا چطوره
  ۲-مبلغ ماترک حدود ۳ میلیارد تومن هستش هزینه دادگاه چقدر هستش
  ۳-اگه قصد فروش داشته باشیم چطور عمل کنیم
  ۴-رابطه ما و دادگاه سرپرستی چگونه است و زن برادرم قیم هستش جهت فروش

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. در خصوص ماترک پدرتان یا باید دادخواست تقسیم ترکه مطرح نمایید و یا دستور فروش مطرح نمایید تا همه چیز به فروش برسد و پول ان بین وراث تقسیم شود
   ۲. باتوجه به صغیر بودن برخی ورثه اداره سرپرستی نیز به هرروشی که البته در نقاط مختلف متفاوت است مثلا از طریق سپردن وثیقه یا … به گونه ای که حق محجورین محفوظ باشد اجازه فروش صادر می شود
   ۳. از فروش اموال برادر فوت شده سهم خود را می برد و از انجا به بعد همه چیز به وراث ان مرحوم بستگی دارد و شما حق دخالت ندارید

 15. سلام پدرم۲۰ساله فوت کرده قطعه زمینی ازوی بجامانده حدود۱۰۰۰۰متر۵دخترسه پسریم ملک سنددارداداره ثبت یکی ازپسرها رادرتقسیم جاگذاشته وثبت کتبانوشته اشتباه شده بجایاااسهم۹سهم تقسیم وسندسهامی مشاعی بنام انهاپسرها۲سهماز۹سهمودخترهایکسهم از۹سهم وورثه حاضربه تصحیح اسنادنمیشوند پسری که سهم بهش ندادن چطور میتونه دادخواست بده ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. ابتدا بر اساس ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراض نمایید
   ۲. پس از تصحیح آن دادخواست ابطال سند و الزام به تنظیم سند مطرح نمایید

 16. سلام خسته نباشید
  پدر بزگ بنده در سال ۴۰فوت کردن و دو تا سند قدیمی از یه پلاک ثبتی دارن ماترک زمین های مربوط به یه روستا میشن که هم مسکونیه و هم مزروعی و اداره ثبت اسناد به ما گفت چون اون پلاک تقسیم بندی نشده و ما در حال حاضر نقشه بردار نداریم امکان سند زدن نیست برای همین به همان محضرهایی که سند اولیه صادر شده بود مراجعه کردیم و رونوشت گرفتیم ولی اولش که میخواستیم گواهی نحوه مالکیت بگیریم به اداره جهاد مراجعه کردیم و متوجه شدیم طبق اصلاحات ارضی سال ۴۲ دو تا عموی بنده که در آن سال ها به سن قانونی رسیده بودن چون پدربزگم فوت شده بود به عنوان زارع شناخته شده و امکان دریافت سند اصلاحات ارضی را دارن ولی این را هم گفتن چون همه زمین ها در تصرفشان نبوده نمیتونن بابت اون زمینها سند بگیرن این نکته رو هم اضافی کنم زمین ها ی زراعی سال ها قبل شفاها بین وراث تقسیم شده واسه همین پدر من سال هاست بخشی از زمین ها را زراعت میکنه و کی از عموهام بخشی از زمین های مزروعی که شفاها مال خودش بوده رو فروخته والان هم اومده زمین های مسکونی را به غیر فروخته و اون شخص تونسته از بنیاد مسکن سند بگیره چون مسکونی بوده و نقشه کشی صورت گرفته بوده و یکی دیگه رو هم خودش تصرف کرده و ساخته ولی سند نزده و یکی دیگه رو هم داده به پسرش پدرم هم برای اخرین مورد حکم توقف گرفته که نسازه یه قطعه زمین مسکونیه دیگه رو هم عمه بزرگم داخل روستا ساخته و اون هم سند زده از طریق بنیاد و بنیاد که رفتیم گفت شما هم هر قطعه ای که مال خودتونه دیوار کنید باین ما سند میدیم به همین راحتی بدون انحصار وراثت و فرم ۱۹ حالا پدر میخوان درخواست تقسیم ماترک رو بدن میشه بگین تو متن برای ماترک پدربزرگم برای اون دو قعطه زمین مسکونی که سند خورده باید چکار کنیم که بقیه وراث هم از اون سهم الارثشون معلوم بشه و اینکه اون زمین های مزروعی که عموم فروخته رو هم باید در دادخواست بیاریم با توجه به اینکه جهاد گفته اون ها زارع بودن و میتونستن سند بگیرن ولی چون تو تصرف خودش بئده فروخته راهنمایی کنید چکار کنیم املاکی هم که فروش رفته با سند و بدون سند به وراث برگرده
  ممنون

 17. با سلام و خسته نباشید.
  با عرض معذرت در نمونه دادخواست شماره ۲ درخواست مهر و موم و تحریر ترکه رو همراه تقسیم ترکه در یک دادخواست ارائه فرمودید؛ در حالیکه از نظر صلاحیت با هم متفاوتند و بایستی در دو دادخواست مجزا مطرح شوند. لطفا اصلاح بفرمایید.

  با تشکر

 18. با سلام و احترام. راهنمایی بفرمایید. مرحوم پدرم در سالهای آخر عمر محجور گردید. برادرم قیم شد. بعد از انحصار وراثت. همه دارایی ها نزد برادرم باقی ماند که با آن فعالیت اقتصادی نماید. برادرم فوت کرد. وراث ایشان همسر و یک فرزند صغیر است. مادر صغیر قیم شد. ایشان درهنگام قیمومیت در دادگاه اقرار کرده است که سهم الارث برادران شوهرم پرداخت نشده و داخل در ارث است. اکنون بفرمایید چگونه میشود اقامه دعوا کرد. متشکرم

 19. سلام
  اگر یکی از ورثه تقاضای تقسیم ترکه بده ، در نهایت هزینه کارشناس و طرح دعوی و .. را باید همان فرد بدهد ؟

 20. پدربزرگ و مادربزرگ سه ماه قبل همزمان در اثر تصادف فوت شدند.برای تقسیم ترکه هر دو چکار باید کرد

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ابتدا برای هر یک جداگانه دادخواست انحصار وراثت مطرح و سپس دادخواست تقسیم ترکه تقدیم نمایید

 21. سلام وقت بخیر
  اگر مستاجر پس از فوت موجر پشت قولنامه تظاهر به تمدید قرارداد برای دوسال انجام بدهد. برای تخلیه چکار باید کرد؟ در حالیکه یکی از دو وارث مجهولالمکان است. تمدید قرارداد فاقد شاهد است و تاریخ آن مخدوش است. سپاسگزارم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر اطمینان دارید جعل انجام گردیده می توانید شکایت جعل مطرح نمایید
   در غیر اینصورت قراراداد معتبر است

 22. باسلام وعرض ادب
  دادخواست مطالبه یعنی ادعای حقی که در تصرف یا اختیار شخصی دیگر است که باید اثبات شود و سپس نسبت به دریافت آن اقدام نمود که همانگونه که از نامش پیداست طلب است نزد دیگری ولی دادخواست تقسیم ترکه یعنی مالی که پس از فوت به وراث میرسد و طی مراحل و تشریفات قانونی حصه شما محفوظ است

 23. با سلام واحترام، اگر موضوع تقسیم ترکه یه قطعه زمین کشاورزی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد باز هم باید به دادگاه مراجعه کرد یا به اداره ثبت، واگر ثبت شده باشد چطور؟؟
  وسوال دیگر اینکه وقتی پلاکی فرضا به این روش نوشته می شود:/پلاک ثبتی ۱۲۳۴/یعنی جریان ثبتی آن پلاک خاتمه یافته؟؟باسپاس

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   صرف قید پلاک ثبتی دلیل بر سند داششتن نیست
   برای تقسم ترکه فرقی نمی کند جریان ثبتی خاتمه یافته باشد یا خیر بلکه برای دستور فروش این امر مهم است

   1. متشکرم از راهنمایی جنابعالی، پس در موردی که تنها مال باقی مانده از متوفی یک زمین کشاورزی باشد در هر صورت باید دادخواست تقسیم ترکه را صرف نظر از جریان ثبتی به دادگاه تقدیم کرد؟؟مورد دیگر اینکه در نمونه( دادخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث) با توجه به مالی بودن قسمت دوم، شما آن را مقوم نکردید، آیا نیازی به تقویم نیست؟؟

 24. سلام وقت شما بخیر ، پدر همسر بنده به رحمت خدا رفته و خانواده ایشان برای این که بفهمن ایشان در کدام بانک های پول دارند و آیا ملکیت دیگری دارند می خواستند از ثبت اسناد و بانک ها استعلام بگیرید برای این مورد به شواری حل اختلاف مراجعه کردیم و گفتند که در خواست تحریر و تقسیم ترکه بدید تا بانک ها و ثبت اسناد جواب این موضو ع رو بدن … می خواستم بدونم درخواست ترکه دادن باعث نمیشه که دارایی های خانواده به حالت مهر و موم در بیاد … و دوم این که چه نوع ترکه ای باید بنویسیم برای این موضوع … با تشکر از وقت شما بزرگوار

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید دادخواست تحریر ترکه مطرح نمایید و این دادخواست باعث مهر و موم شدن نمی شود
   در این دادخواست نیاز به نوشتن ترکه ای نیست شما به طور کلی با ذکر ادرس متوفی این دادخواست را مطرح می نمایید
   با توجه به نوع پرسش به نظر از موارد حقوقی دعاوی مرتبط با ترکه متوفی اطلاعی ندارید و بهتر است از یکی از وکلای شهر خود استفاده نمایید

 25. با سلام مادر اینجانب ۶ ماه است که فوت کرده است و املاک ایشان زمین کشاورزی میباشد که در رو ستا است و دارای سند عادی میباشد و زیاد هم ما از متراژ ان اطلاع نداریم و نیز به صورت مشاع میباشد یک باغ هم داشته که اشتباها به نام یکی از اقوام سند خورده است و اون اقوام اقرار کتبی کرده که سند را به نام مادر م انتقال بدهد اما این کار را تاکنون انجام نداده است همچنین مادر اینجانب نیز یک زمین دارای سند عادی به یکی بخشیده است در سال ۹۰ سالگی که محجور بوده است ایا اکنون که ما میخواهیم درخواست تحریر ترکه را بدهیم اون باغ و اون زمین بخشیده شده را نیز باید در دادخواست بیاوریم

 26. سلام ما ۳ خواهر و پنج برادریم به همراه مادرمان قبلا تمام ارثیه را تقسیم نمودیم و الان یکدستگاه موتور پمپ و زمین داریم بدلیل مشکل که یکی از برادران با سایر دارد میخواهیم تقسیم ترکه دهیم البته توسط دادگاه هم محکوم به پرداخت اجرت المثل شده حالا میخواهم دادخواست بدم برای تقسیم همین زمین

 27. سلام.پدر من موافق فروش خانه پدری نیستند و باقی وراث از پدرم شکایت کرده اند به دلیل تصرف و اجازه ورود و خروج ندادن به آنها، در صورتی که عموی دیگر در خانه پدری زندگی میکنند و پدر من هیچ تصرفی به جز پارک کردن ماشین در آنجا ندارند و ادعایی هیچ وقت نداشته و ندارند. با این شکایت مطرح شده چطور برخورد کنیم؟

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   در این خصوص لایحه ای تنیم نمایید و دلایل خود را مبنی بر عدم تصرف بیان نمایید و به پیوست آن سند مالکیت و یا اجاره نامه ملک دیگری که نشان از تصرف شما در ملک دیگری است ضمیمه نمایید ضمنا بهتر است یک استشهادیه مبنی بر عدم تصرف شما در آن ملک تهیه و پیوست نمایید

 28. سلام وخسته نباشید
  پدرم چندماهیست فوت کرده ومادرم ۳سال پبش فوت شده وپدرم درزمان حیاتش برای همه وراث صلح نامه عمری تنطیم کرده وبه همه تحویل داده اما۳تاازوراث قبول نکردن وامضاء نکرده ومدرکی ندارندولی مقداری ازباغ کشاورزی که پدرم برداشت محصول رابه برادرم داده بودهنوزدرتصرف دارد.من وبرادرم مجردهستیم وبه سن قانونی رسیده ایم میخواهم دادخواست ماترک بدهم باتوجه به اینکه برادربزرگم که یکی ازاون سه نفربوده وادعاهای بیجانسبت به اموال پدرم داردواجازه نمیدهدماازاموالمان استفاده کنیم کجاهابایدمراجعه کنم وچه هزینه های دارد اگرهزینه کنم آیابعدازتقسیم ماترک این هزینه هابمن پرداخت میشود؟
  اگرباچندنفرازوراث دیگروکیل بگیریم شرایطش چگونه می باشد؟
  ممنون ازپاسخگویی شما

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما دادخواست های متعددی ازجمله انحصار وراثت، تحریر ترکه و مهر و موم ترکه و تقسیم ترکه و خلع ید می توانید مطرح نمایید
   در اینگونه موارد اصولاٌ هزینه ها پرداخت نخواهد شد
   اینکه به تنهایی یا باچند نفر از وراثت توافق به اخذ وکیل نمایید در شرایط وکیل تاثیری نخواهد داشت.

 29. با سلام خدمت شما
  برای مشارکت در ساخت آپارتمانی که یک واحدش ۳ دانگ به نام یک وارث و ۳ دانگ به نام مرحوم پدر میباشد ویکی از وراث مجهول المکان و خبری از او نداریم وکیل سازنده با امضای که صاحب ۳ دانگ به او داده برای سهم مشاع وارث مجهول المکان چه دادخواستی باید بدهد؟
  دادخواست با عنوان احضاریه که خواهان :صاحب ۳ دانگ بوده و خوانده:بقیه وراث و خواسته:تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع بوده ایا این روند درست بوده؟
  یا این دادخواست و ابلاغیه برای فروش ۳ دانگ (صاحب ۳ دانگ)بوده؟و اگر اینطور بوده پیمانکار قبل از روز دادگاه چه تضمینی باید به صاحب ۳ دانگ میداده که ۳ دانگ او در مالکیت خودش بماند تا انجام تخریب و نوسازی بنا؟
  با تشکر از وقتی که میگذارید
  و اینکه قبل از روز دادگاه پیمانکار چه تعهدی باید

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   زمانی که یکی از وراث غایب باشد و یا راضی نباشد تنها راه دستور فروش ملک مشاع است اما با این دادخواست کل ملک برای فروش به مزایده گذاشته می شود نه فقط سه دانگ آن
   اگر هم تظمینی می خواهید اخذ نمایید در هر صورت نباید کمتر از سه دانگ ارزش داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *