دادنامه راجع به داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی – قاسم نجفی بابادی

    دادنامه مهم راجع به داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی ? مرجع صدور: شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران   ✅ چکیده: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط…