اصل رایگان بودن دادرسی در کمیسیون های شهرداری و دیگر مراجع شبه قضایی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده ۱۰۰, کمیسیون ماده صد, وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰,  اصل رایگان بودن‌دادرسی در کمیسیون های شهرداری اصل رایگان بودن دادرسی به عنوان قاعده ای در مراجع شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند کمیسیون مواد ۱۰۰…

خلاف قانون بودن عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ – ( کمیسیون ماده صد ) – قاسم نجفی بابادی

  خلاف قانون بودن عوارض بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰     کمیسیون ماده صد شهرداری ❇️ به علت محدودیت و حصر صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که گفته می شود عوارض بعد از کمیسیون خلاف قانون است زیرا تنها مرجع رسیدگی و مقابله با…

صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز – قاسم نجفی بابادی

  ❇️ دادنامه در خصوص صدورپروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز     ? صدورپروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد قرار داشتن ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره مندی مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان…