نکات کاربردى و مهم در خصوص ساخت ساز ها، تخلفات و بررسی کمسیون ماده ۱۰۰ – قاسم نجفی بابادی

گواهی پایان کار: تشکیل پرونده   وقتی کار ساختمان به پایان رسید، باید یک سری مدارک آماده و تحویل شهرداری شود: ?اول : فرم تکمیل شده درخواست پایان کار پروانه ساختمان ?دوم: رسید پرداخت عوارض نوسازی اگر ساخت و ساز برای نوسازی بوده است ?سوم:  سند مالکیت رسمی ?چهارم:  درخواست…

چگونگی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری – اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان…

چگونگی اجرای مجازات کمسیون ماده صد شهرداری – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان…

شیوه رسیدگی در کمسیون ماده صد قانون شهرداری ها – قاسم نجفی بابادی

 کمیسیون ماده صد ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از…

ماده صد قانون شهرداری – ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – قاسم نجفی بابادی

 کمیسیون ماده صد ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از…

مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی – ( کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ) – قاسم نجفی بابادی

کمیسیون ماده صد تعریف به منظور رسیدگی اختلافات حاصله فی مابین اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) بر طبق مقررات حاکم، مراجع مختلفی پیش بینی می شود که این مراجع در یک تقسیم بندی کلی به مراجع عام و خاص تقسیم می شوند که مراجع عام حق رسیدگی به کلیه…

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده صد – قاسم نجفی بابادی

  مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همانگونه که گفته شد پس از صدور رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده صد معروف به کمسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای ان…

مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری – شکایت از آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری – قاسم نجفی بابادی

 کمیسیون ماده ۱۰۰ ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از…

صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ( کمیسیون ماده ۱۰۰) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده ۱۰۰, ماده ۱۰۰, قانون شهرداری ها, تخریب, جریمه نقدی, پروانه ساختمان, پایان کار, کمیسیون ماده صد تعریف به منظور رسیدگی اختلافات حاصله فی مابین اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) بر طبق مقررات حاکم، مراجع مختلفی پیش بینی می شود که این مراجع در یک تقسیم…

تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ – ( کمیسیون ماده صد ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده ۱۰۰, ماده ۱۰۰, قانون شهرداری ها, تخریب, جریمه نقدی, پروانه ساختمان, پایان کار,   قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات…