حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان چگونه است؟ – قاسم نجفی بابادی

  ?.?⚖️ حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.   ?⚖️ مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳…