استعلامات دادگاه برای فردی که خود را معسر معرفی کرده است! – قاسم نجفی بابادی

    تعریف معسر معسر به کسی گفته می شود که در سختی و تنگنا قرار دارد یکی از این موارد می تواند مالی باشد بنابر این کسی که از نظر مالی در وضع بدی قرار دارد دچار عسر و حرج و سختی از لحاظ مادی است بر این اساس…

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اعسار, دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به, اعسار از پرداخت محکوم به, وکیل اعسار, برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا…

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی – قاسم نجفی بابادی

  تعریف اعسار برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد. اعسار…

نمونه دادخواست اعسار – قاسم نجفی بابادی

برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه…

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اعسار, اعسار از پرداخت محکوم به, معسر, اعسار از پرداخت هزینه دادرسی, نحوه قسط بندی مهریه, اعسار از پرداخت مهریه تعریف اعسار برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است…

اعسار – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اعسار, اعسار از پرداخت محکوم به, معسر, اعسار از پرداخت هزینه دادرسی, نحوه قسط بندی مهریه, اعسار از پرداخت مهریه بحث اعسار ازجمله مباحثی است که چند سال اخیر جز لاینفک دعاوی مالی گشته است و افراد اعم از پولدار یا فقیر به محض محکومیت اولین اقدامی که انجام…