نحوه عملکرد واحد کشیک در دادسرا ( قاضی کشیک ) – قاسم نجفی بابادی

نکاتی برگزیده و کاربردی از دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک     ✅ فلسفه تشکیل واحد کشیک، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل ، در هر حوزه قضایی است…

عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب – قاسم نجفی بابادی

دادنامه افترا ⚖️? عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب ❇️⚖️چکیده: صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود.     تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۴۶   در…