تبادل لوایح در خصوص انجام تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی – قاسم نجفی بابادی

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان …. باسلام احتراماً عطف به کلاسه ……، با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م د نسبت به دادنامه شماره ……….  موارد ذیل را در مقام پاسخ و تبادل لوایح به استحضار می رساند: قوانین شکلی (قانون آیین دادرسی مدنی) از جمله قوانین آمره ای هستند که…