تقسیط مهریه بصورت پرداخت هر چهار ماه یک سکه – قاسم نجفی بابادی

  دادگاه ها مهریه را بصورت پرداخت هر چهار ماه یک سکه تقسیط می کنند     ♦️ اگر برای دادگاه محرز شود که محکوم علیه (خواهان دعوای اعسار) توان پرداخت مهریه را در قالب هر ۴ ماه یک سکه بهار آزادی دارد، اشکالی بر آن مترتب نیست و دادگاه…