در صورت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع، خریدار صرفاً حق استرداد ثمن و دریافت غرامات را دارد و نمی‌تواند قیمت‌روز‌مبیع را مطالبه کند. – قاسم نجفی بابادی

نمونه دادنامه مرجع صدور: شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران   ✅چکیده: در صورت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع، خریدار صرفاً حق استرداد ثمن و دریافت غرامات را دارد و نمی‌تواند قیمت‌روز‌مبیع را مطالبه کند.   تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۵۸     ⚖️ رای بدوی در خصوص…