الزامات خارج از قرارداد – مسئولیت های غیر قراردادی – قاسم نجفی بابادی

  عدم انجام تعهدات چه نتایجی دارد؟ قبل از هر صحبتی ابتدا می خواهیم نظر شما عزیزان را به نکته ای جالب و پر اهمیت جلب کنیم. می دانیم که اصولا الزامات خارج از قرارداد مربوط به خلف وعده و عدم انجام تعهدات است که عمدتا موجب بروز خسارت شده…

قانون مسئولیت مدنی – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۱ – هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی…