جواز یا عدم نفوذ تصرفات راهن در ملک خود – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: رهن, راهن, مرتهن, مال الرهانه, وکیل رهن, وکیل ملک, وکیل اصفهان,   “جواز یا عدم نفوذ تصرفات راهن در ملک خود” ( بازخوانی یک پرونده قضایی در قالب نقد حقوقی ) مقدمه  نقد رای را می توان به معنی ذکر هر دو جهت مثبت و منفی و به…