رمضان، ماه مهمانی خداوند مبارک

سحر بخیز تجدید وضو کن           به آب توبه خود را شستشو کن اگر خواهی شوی پاک از پلیدی    به درگاه خدای خویش رو کن به شکر نعمتش تا می توانی       لبت را آشنا با ذکر او کن در رحمت به رویت کرده حق…