دادگاه صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع بنا – قاسم نجفی بابادی

  از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه ها به تعداد فراوان مطرح می شود، دعوای تصرف است. بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند؛ چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از…

قلع و قمع بنا در ملک مشاع – قلع و قمع بنای مستحدثه بدون اجاره شریک – قاسم نجفی بابادی

  از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه ها به تعداد فراوان مطرح می شود، دعوای تصرف است. بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند؛ چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از…

نمونه دادخواست قلع و قمع بنا – نمونه دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا – قاسم نجفی بابادی

  مقدمه دعوای قلع و قمع، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطرح‌ در مراجع قضایی است که معمولا در تکمیل خواسته‌های دیگری مانند خلع‌ ید یا رفع تصرف مطرح می‌شود، البته باید گفت، طرح این دعوا در کنار سایر دعاوی به مفهوم وابسته بودن این دعوا به دعاوی دیگر نیست، بلکه…

دعوای قلع و قمع بنا – دعوای قلع و قمع مستحدثات – قاسم نجفی بابادی

  از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه ها به تعداد فراوان مطرح می شود، دعوای تصرف است. بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند؛ چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از…

نمونه دادخواست خلع ید – قاسم نجفی بابادی

 کلید واژه: نمونه دادخواست, نمونه دادخواست خلع ید, تصرف عدوانی, قلع و قمع بنا, اجرت المثل,     در مواردی که غصب مال غیر منقول و یا تصرف مال غیر منقول توسط غیر مالک به وقوع می پیوندد، و علیرغم ارسال اظهارنامه قانونی، فرد متصرف از خلع ید خودداری می…