داوری در قراردادها و دعاوی – قاسم نجفی بابادی

  تعامل در جامعه ی امروزی نیازمند انعقاد قراردادهای متفاوت در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می باشد. قراردادها اصولاً طرفین را ملزم به انجام کار و یا خودداری از انجام کاری می نماید. در برخی از موارد متعهد قرارداد خواسته و یا ناخواسته به تعهد خود…