اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟ – فوت صاحب چک قبل از تادیه وجه آن – قاسم نجفی بابادی

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟   ✅هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده…