مراحل اجرای احکام مدنی دادگاه ها – اجرای رای دادگاه – قاسم نجفی بابادی

مختصری در خصوص اجرای احکام قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال، می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام…

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ با اصلاحات   فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول- مقدمات اجرا ماده ۱ –  هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌که قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ماده…