نحوه عملکرد واحد کشیک در دادسرا ( قاضی کشیک ) – قاسم نجفی بابادی

نکاتی برگزیده و کاربردی از دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک     ✅ فلسفه تشکیل واحد کشیک، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل ، در هر حوزه قضایی است…