نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی – قاسم نجفی بابادی

 دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک از جمله دعاوی شایع و مبتلابهی است که گویی در بین مردم به یک اپیدمی تبدیل شده است که افراد بعد از فروش ملک خود (البته الزام به تنظیم سند رسمی به معنایی اعم شامل اموال منقول هم می شود اما به علت کثرت موارد…