آیا فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت است؟ – قاسم نجفی بابادی

دادنامه کاربردی کیفری   ✅ صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.   ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۸۹ ⚖️ رای بدوی در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر سرقت تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن…