نمونه دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی, تفکیک, افراز, الزام به اخذ پایانکار, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, قاسم نجفی  مقدمهدادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی درصورتی که…

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی, تفکیک, افراز, الزام به اخذ پایانکار, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,   مقدمه تفکیک، عبارت است ازتقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.…